Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ

30-09-2011

Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia  30 września  2011 r.

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.   Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:

1)   jakość - oceniana w szczególności poprzez:

a)   kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,

b)   wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną,

c)   zewnętrzną ocenę jakości,

d)   wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

2)   kompleksowość - oceniana w szczególności poprzez:

a)   możliwość kompleksowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne),

b)   planowaną  strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków,

c)   wymagania formalne;

3)   dostępność - oceniana w szczególności poprzez:

a)   liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy,

b)   organizację przyjęć świadczeniobiorców,

c)   brak barier dla osób niepełnosprawnych;

4)   ciągłość - oceniana w szczególności poprzez:

a) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,

b) organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy;

5)   cena - oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

2.   Szczegółowe parametry kryteriów oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz wagę poszczególnych kryteriów w ocenie łącznej, w podziale na poszczególne rodzaje lub zakresy świadczeń opieki zdrowotnej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.   Sposób oceny ofert pod względem kryterium ceny, dla wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.   Oceny ofert, według kryteriów określonych w ust. 1 - 3, dokonuje się odrębnie dla każdego oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania.

§ 2

Kryteria oceny ofert stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 30.09.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 24.01.2014 r. Norbert Tyszka
 

Zarządzenie Nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń... 

Zarządzenie Nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń... 

Zarządzenie Nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 81/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 91/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 11/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 13/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 30.09.2011 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności