Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 55/2009/DEF

28-10-2009

Zarządzenie Nr  55/2009/DEF
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 28  października 2009 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się,

co następuje:

§ 1.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2008 r., z późniejszymi zmianami, zwiększa się pozycję B2 "koszty świadczeń zdrowotnych" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 32.246 tys. zł.

§ 2.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 28.10.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 28.10.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności