Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 58/2017/DSOZ

26-07-2017

ZARZĄDZENIE Nr 58/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 73/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 35/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2017 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone:

1) w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, w zakresie ceny jednostki rozliczeniowej wprowadza się z uwzględnieniem następującego wzoru:

gdzie:

Cn - cena nowej jednostki rozliczeniowej
Cu – aktualna cena jednostki rozliczeniowej w obowiązującej umowie
Cb – cena bazowa przyjęta dla danego typu umowy do wyliczenia nowej ceny jednostki rozliczeniowej

Wartość Cb wynosi 11,49 zł.

2. Cena obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 1, podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku na zasadach ogólnych.

§ 3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1 i 2, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 3.

§ 5. Załącznik, o którym mowa w § 1:

1) w pkt 1, znajduje zastosowanie do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.;
2) w pkt 2, znajduje zastosowanie do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczania tych świadczeń, udzielanych od dnia 1 października 2017 r.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

2. Załącznik nr 1 do zarządzenia obowiązuje do dnia 30 września 2017 r.

3. Załącznik nr 2 do zarządzenia wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139 i 1200.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 26.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 26.07.2017 18:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności