Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 60/2005

22-09-2005

Zarządzenie Nr 60/2005
z dnia 19 września 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolitego sposobu realizacji ustawowych zadań NFZ w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych { Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolity sposób realizacji ustawowych zadań NFZ w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc uchwala Nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarządzenie Nr 14/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 lutego 2005 r zmieniające uchwalę nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz Zarządzenie Nr 3/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Przeprowadzania Kontroli Aptek.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Postępowania kontrolne wszczęte przed dniem wejścia w życie zarządzenia, są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 22.09.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 22.09.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności