Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 6/2018/DSOZ

25-01-2018

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
 „8) etat przeliczeniowy – liczbę punktów rozliczeniowych przyznaną na miesiąc na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez lekarza lub lekarzy udzielających świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole oraz dentobusu); kalkulacyjna wielkość etatu przeliczeniowego wynosi 15 000 pkt;”,
b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) dentobus – pojazd, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).”;
2) w § 8:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zawiera umowę z jednym świadczeniodawcą udzielającym świadczeń w dentobusie na obszarze danego województwa.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z brakiem możliwości zabezpieczenia dostępności do świadczeń, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może odstąpić od zasad określonych w ust. 1 oraz ustalić inną wartość etatu przeliczeniowego niż wielkość kalkulacyjna, z uwzględnieniem dostosowania harmonogramu pracy proporcjonalnie do zasady, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 (nie dotyczy świadczeń udzielanych w dentobusie).”;
3) w § 10 dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu:
 „3. W celu udzielania świadczeń w dentobusie, świadczeniodawca przedstawia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą udzielane świadczenia propozycję miejsc postojów dentobusu.
4. Po zaakceptowaniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu propozycji, o której mowa w ust. 3, na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego zamieszcza się harmonogram postojów dentobusu obowiązujący na obszarze danego województwa.
5. Wzór harmonorgamu postojów dentobusu określony jest w załączniku nr 6 do umowy.”;
4)  w § 12 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) ryczałt miesięczny w dentobusie (środki przeznaczone na finansowanie kosztów stałych gotowości do udzielania świadczeń w okresie jednego miesiąca) oraz cena jednostki rozliczeniowej (punkt) – w odniesieniu do świadczeń udzielanych w dentobusie.”;
5) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
6) dodaje się załącznik nr 6 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń sprawozdawanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2018 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 25.01.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności