Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 62/2005

05-10-2005

Zarządzenie Nr 62/2005
z dnia 22 września 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające Zarządzenie nr 25/2005 z dnia 3 marca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz określenia wzoru tej legitymacji.

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 25/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz określenia wzoru tej legitymacji, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Legitymacja służbowa ma formę laminowanej karty plastikowej o wymiarach 86 x 54 mm i grubości 0,76 mm w niebieskim cieniowanym tle z granatowymi napisami. Legitymacja służbowa zawiera:
1) na awersie:
a) logo i nazwę "Narodowy Fundusz Zdrowia" oraz nazwę jednostki organizacyjnej Funduszu,
b) napis: legitymacja służbowa,
c) zdjęcie pracownika oraz jego imię, nazwisko, stanowisko służbowe,
d) numer legitymacji;
2) na rewersie: pole z nadrukowaną w tabelce datą ważności,
z możliwością jej przedłużenia o dwa kolejne okresy.";

2) wzór legitymacji służbowej dla pracowników poszczególnych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, określony w załączniku nr 1 do zmienianego zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) wzór legitymacji służbowej dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, określony w załączniku nr 2 do zmienianego zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3) braku możliwości przedłużenia okresu jej ważności na kolejny okres.";
5) wzór ewidencji wystawionych legitymacji służbowych, określony w załączniku nr 3 do zmienianego zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Dodany: 5.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.10.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności