Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 63/2005

05-10-2005

Zarządzenie Nr 63/2005
z dnia 22 września 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt "Program wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie".

Na podstawie art. 48 ust.l i art. 102 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji program zdrowotny pt. "Program wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzą postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w "Programie wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie", na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Program będzie finansowany z własnych środków Narodowego Funduszu Zdrowia przekazanych Wojewódzkim Oddziałom NFZ na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2005 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r. (Dz.Urz.MZ.05.13.57)

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 5.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.10.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności