Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 64/2005

05-10-2005

Zarządzenie Nr 64/2005
z dnia 22 września 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: program wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie".

Na podstawie art. 48 ust. 1, art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 i art. 146 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: program wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie", stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Szczegółowe materiały informacyjne, o których mowa w §1, stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących przedmiotem "Programu wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie".

§ 3.

Do zawarcia umów stosuje się wzór umowy określony w załączniku nr 14 do zarządzenia Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r., z zastrzeżeniem, że załącznik nr 4 do umowy przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do Szczegółowych materiałów informacyjnych, o których mowa w§l.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 5.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.10.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności