Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 65/2005

05-10-2005

Zarządzenie Nr 65/2005
z dnia 22 września 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne"

Na podstawie art. 146 pkt 1 i art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Katalog świadczeń szpitalnych, stanowiący załącznik nr 1 do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", przyjętych zarządzeniem Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", zmienionego zarządzeniem Nr 15/2005 z dnia 10 lutego 2005 r., zarządzeniem Nr 33/2005 z dnia 31 maja 2005 r. i zarządzeniem Nr 52/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, wynikających ze zmienionego katalogu świadczeń szpitalnych, o którym mowa w § 1 w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 5.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 6.10.2005 r. Michał Rabikowsk
Wszystkie aktualności