Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 66/2005

05-10-2005

Zarządzenie Nr 66/2005
z dnia 27 września 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie: przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Zasad potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia"

Na podstawie art. 102 ust.1 i ust.5 pkt. 21, pkt. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania "Zasady potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia", stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc uchwała nr 197/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2004 roku w sprawie przyjęcia do stosowania w narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolitego sposobu i trybu wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia".

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 5.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.12.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności