Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 69/2019/DSOZ

18-06-2019

ZARZĄDZENIE Nr  69/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 74/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zmienionym zarządzeniem nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w §12 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Każda porada lekarza i psychologa oraz wizyta pielęgniarki i fizjoterapeuty realizowana w warunkach domowych lub w poradni medycyny paliatywnej jest sprawozdawana w raporcie statystycznym wraz z datą i kodem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.”;

2) w §13 w pkt 9 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) porada i konsultacja lekarska z kodem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia,

 b) porada psychologiczna z kodem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia;”;

3) dodaje się załącznik nr 4 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730 i 752.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 18.06.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności