Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM

20-10-2011

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  ratownictwo medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 161a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.1)) zarządza się co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) gotowość - warunki organizacyjno - techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, pozostających w dyspozycji do udzielania świadczeń w ciągu doby, zgodnie z planem działania systemu;

3) medyczne czynności ratunkowe - świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410, z późn. zm.2)), w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, realizowane w ramach rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne;

4) miejsce udzielania świadczeń - każde miejsce zdarzenia, w którym zespół ratownictwa medycznego podejmuje medyczne czynności ratunkowe;

5) miejsce stacjonowania - miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, określone w wojewódzkim planie działania systemu;

6) Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;

7) plan działania systemu - aktualny wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o którym mowa w art. 21 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

8) podwykonawca - podmiot, który na zlecenie Świadczeniodawcy:

a) wykonuje część umowy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności, lub

b) w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu, będzie kompleksowo w odniesieniu do części świadczeń będących przedmiotem umowy zawartej z Funduszem, realizował świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy z planu działania systemu wynika, że dla danego rejonu operacyjnego wskazanego w postępowaniu przewidziano więcej niż jedno miejsce stacjonowania i wykonywanie świadczeń przez więcej niż jeden zespół ratownictwa medycznego w danym zakresie świadczeń;

9) ryczałt - uśredniona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń zespołu ratownictwa medycznego i funkcjonowanie dyspozytora medycznego w ramach gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w ciągu doby, zgodnie z planem działania systemu;

10) Świadczeniodawca - podmiot leczniczy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), będący dysponentem zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

11) ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1137) oraz Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484).

Rozdział 2

Przedmiot postępowania i umowy

§ 3.

1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawców medycznych czynności ratunkowych w celu zawarcia umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, którzy kompleksowo zabezpieczą realizację świadczeń przez wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu.

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu w ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne wskazuje, czy w danym rejonie operacyjnym zlokalizowane jest centrum powiadamiania ratunkowego, zgodnie z założeniami planu działania systemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7.

§ 4.

1. Przedmiotem umowy w rodzaju ratownictwo medyczne jest udzielanie świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez Świadczeniodawcę, w ramach poszczególnych zakresów świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowanych przez Fundusz na podstawie pisemnych porozumień (umów) zawartych pomiędzy dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu, a właściwymi terytorialnie wojewodami, z dotacji celowej w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa, w części, której dysponentami są wojewodowie, ujętych w planie finansowym Funduszu i na zasadach określonych w ustawie.

2. W prowadzonym postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o którym mowa w § 3, zgodnie z art. 22 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uwzględnia się wytyczne planu działania systemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7,  w odniesieniu do rejonu operacyjnego, liczby zespołów ratownictwa medycznego i ich  rodzaju, obszaru działania oraz miejsc stacjonowania każdego zespołu ratownictwa medycznego.

3. Umowa określa zasady rozliczania świadczeń.

4. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

W rodzaju ratownictwo medyczne, zgodnie z założeniami do planu działania systemu,  o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:

1) świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego;

2) świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego;

3) świadczenia udzielane przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego;

4) świadczenia udzielane przez wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego;

5) świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego;

6) świadczenia udzielane czasowo przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego;

7) świadczenia udzielane czasowo przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego;

8) świadczenia udzielane czasowo przez wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz.  W. L 340 z 16.12.2002r., str. 1 i n., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiot umów obejmuje następujące nazwy i kody:

85120000 - 6 Usługi medyczne i podobne.

 

Rozdział 3
Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń określonych w § 5, zawiera się ze Świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.

2. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  zobowiązany jest, na dzień złożenia oferty oraz przez cały okres obowiązywania umowy, spełniać wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz wymagania określone w przepisach odrębnych.

3. Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2, dotyczy każdego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu.

4. Oferta Świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie z Funduszem umowy o której mowa w ust. 1, zawiera informację o miejscu stacjonowania wszystkich zespołów ratownictwa medycznego, określonych w planie działania systemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, w danym rejonie operacyjnym, we wszystkich zakresach świadczeń, z określeniem ich obszarów działania.

5. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie z Funduszem umowy, o której mowa w ust. 1, przedstawia w ofercie wykaz personelu, który będzie osobiście wykonywał medyczne czynności ratunkowe, zabezpieczając 100% czasu pracy zespołów ratownictwa medycznego objętych danym postępowaniem.

6. Wykazane w ofercie przez Świadczeniodawcę ubiegającego się o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, środki transportu sanitarnego, na dzień złożenia oferty oraz przez cały okres obowiązywania umowy muszą spełniać wymagania dotyczące wyposażenia, zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane, wraz z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, które zostały wskazane w załączniku nr 3 do zarządzenia.

7. Świadczeniodawca niespełniający wymagań określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, co do kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego, w odniesieniu do personelu lekarskiego i/lub pielęgniarskiego, który zgodnie z art. 63 tej ustawy dostosuje się do tych wymagań, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku nr 4 do zarządzenia.

8. Świadczeniodawca zobowiązany jest do posiadania, na dzień złożenia oferty, umowy/promesy w sprawie warunków wykorzystywania radiowych kanałów częstotliwości z operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w zakresie częstotliwości zarezerwowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 8.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne w danym rejonie operacyjnym w poszczególnych zakresach, o których mowa w § 5, mogą być wykonywane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców, udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców ", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

2. W przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. b  Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia wraz z kompletem dokumentów podwykonawcy określonym w ww. załączniku.

3. W przypadku określonym w ust. 2  podwykonawca może realizować  świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, gdy posiada, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru zdolność do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem podwykonawstwa.

4. Jeśli w danym rejonie operacyjnym we właściwym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 5, przewiduje się realizację świadczeń opieki zdrowotnej przez jeden zespół ratownictwa medycznego wówczas Świadczeniodawca zobowiązany jest do samodzielnej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej bez udziału podwykonawców w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

5. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.

6. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie właściwego terytorialnie wojewody oraz dyrektora Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, na zasadach określonych w ww. umowie.

7. Oddział Funduszu zobowiązany jest do poinformowania Świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.

8. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców musi być zgłoszona przez Świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym jej powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, z wyłączeniem zmian określonych w § 2 ust. 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

9. Świadczeniodawca zobowiązany jest do lokalizacji miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z wytycznymi określonymi w planie działania systemu, w sposób umożliwiający dojazd do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodny z określonymi w art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym parametrami czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

10. Świadczeniodawca zobowiązany jest do współpracy z właściwym wojewodą, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, na terenie województwa, a w uzasadnionych przypadkach także w województwach ościennych.

11. Świadczenia opieki zdrowotnej, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze Świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".

12. Osoby, o których mowa w ust. 11, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego Świadczeniodawcy lub u innego Świadczeniodawcy.

13. Świadczeniodawca udzielający świadczeń ratownictwa medycznego objętych warunkami umowy zapewnia gotowość do udzielania świadczeń, utrzymując w stałej dyspozycji obsadę kadrową, środki transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zestaw leków i wyrobów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.

14. W trakcie realizacji umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, Świadczeniodawca udziela świadczeń poprzez podejmowanie i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych  wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach pozaszpitalnych oraz realizuje związane z tym inne zadania wynikające z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

15. Świadczeniodawca udzielający świadczeń ratownictwa medycznego objętych warunkami umowy prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 , Nr 76, poz. 641,  z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

16. Zespół ratownictwa medycznego zapewniający gotowość do udzielania świadczeń nie może realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

17. Świadczeniodawca w celu potwierdzenia  zabezpieczenia łączności umożliwiającej powiadomienie zespołów ratownictwa medycznego o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medycznego  składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia.

18. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, musi być zgłoszona przez Świadczeniodawcę w terminie umożliwiającym zmianę umowy, najpóźniej w dniu poprzedzającym jej powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

Rozdział 5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 9.

1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Świadczeniodawca sprawozdając wykonane, przez zespoły ratownictwa medycznego, procedury medyczne posługuje się klasyfikacją procedur wg ICD 9, w tym pomocniczo listą procedur ICD 9 dedykowaną dla ratownictwa medycznego, określoną w załączniku nr 7 do zarządzenia.

3. Świadczeniodawca składa do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę, rachunek na piśmie oraz raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dane zawarte w rachunku Świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.

4. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu statystycznego.

5. Świadczeniodawca gromadzi i przekazuje Funduszowi dane o świadczeniach udzielonych poszczególnym osobom, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Funduszu na podstawie tych przepisów oraz umowy.

6. Świadczenia w ramach gotowości zespołów ratownictwa medycznego finansowane są na podstawie ryczałtu, określonego dla odpowiedniego zakresu świadczeń, zgodnego z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

7. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową.

8. Warunki rozliczenia świadczeń określone zostały w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 10.

Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc zarządzenie Nr 12/2011/DSM z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

§ 11.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2012 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125 poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1723 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 122, poz. 696, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 73, poz. 390, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016 i Nr 45, poz. 235.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

 
źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 20.10.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.01.2013 r. Norbert Tyszka
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.10.2011 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności