Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 71/2019/DSM

19-06-2019

ZARZĄDZENIE NR 71/2019/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 19 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe (w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 13/2018/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe), zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 114/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 50/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 maja 2019 r., w § 12 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do rozliczania świadczeń:

1) uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych;

2) uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych w podziemnym urządzonym wyrobisku górniczym;

3) uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;

4) uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat;

5) uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych;

6) uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych w podziemnym urządzonym wyrobisku górniczym;

7) uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;

8) uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci w wieku od 7 do 18 lat;

9) uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;

10) uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci

- zastosowanie ma współczynnik korygujący o wartości 1,05.”.

§ 2. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do turnusów, których termin zakończenia przypada nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
                                                            Andrzej Jacyna

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730 i 752.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 19.06.2019 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności