Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 72/2015/DSOZ

29-10-2015

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zmienionym zarządzeniem Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rozporządzenie w sprawie programów zdrowotnych – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505, z późn. zm.);”;

  1. w załączniku nr 3 w tabeli „Warunki realizacji świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń kontraktowanych” w części  „6. Leczenie dzieci ze śpiączką”:
  1. w lp. 6.1.1 w kolumnie 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej oraz lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii – udzielają świadczeń w wymiarze co najmniej 2 etatów przeliczeniowych na 15 łóżek (równoważnik 2 etatów przeliczeniowych)”,

  1. w lp. 6.2.1. w kolumnie 3:

- w pkt 1 dodaje się tiret szóste w brzmieniu:
„- neurochirurgii”,

- w pkt 4 dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:
„- laryngologii lub laryngologii dziecięcej”,

  1. w lp. 6.3.1 w kolumnie 3 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
    „11) aparat EEG”.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Krzysztof Tuczapski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365 i 1569.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 29.10.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 29.10.2015 16:23
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności