Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZ

13-11-2009

Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZ
Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.   Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:

1)   jakość - oceniana w szczególności poprzez:

a)   kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,
b)   wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną,
c)   zewnętrzną ocenę jakości,
d)   wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

2)   kompleksowość - oceniana w szczególności poprzez:

a)   możliwość kompleksowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne),
b)   planowaną  strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków,
c) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego;
d)   wymagania formalne;

3)   dostępność - oceniana w szczególności poprzez:

a)   liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy,
b)   organizację przyjęć świadczeniobiorców,
c)   brak barier dla osób niepełnosprawnych;

4)   ciągłość - oceniana w szczególności poprzez ryzyko jej przerwania w wyniku niespełnienia przez oferenta wymagań, określonych dla zakresu w dniu złożenia oferty,

5)   cena - oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

2.   Szczegółowe parametry kryteriów oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz wagę poszczególnych kryteriów w ocenie łącznej, w podziale na poszczególne rodzaje lub zakresy świadczeń opieki zdrowotnej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.   Sposób oceny ofert pod względem kryterium ceny, dla wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.   Oceny ofert, według kryteriów określonych w ust. 1 - 3, dokonuje się odrębnie dla każdego oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania.

§ 2

Kryteria oceny ofert stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 2).

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

 

Zarządzenia zmieniające

Zarządzenie nr 85/2009/DSOZ prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej... 

Zarządzenie Nr 50/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 86/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 13/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

Zarządzenie Nr 44/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki... 

 


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 13.11.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.09.2011 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 13.11.2009 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności