Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 73/2017/DSOZ

22-08-2017

ZARZĄDZENIE Nr 73/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca  2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 102/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2016 r., zarządzeniem Nr 117/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 129/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 57/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Produkty jednostkowe dedykowane do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń są określone w:

1) katalogu grup, stanowiącym załącznik nr 1a do zarządzenia;
2) katalogu produktów odrębnych, stanowiącym załącznik nr 1b do zarządzenia;
3) katalogu produktów do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia;
4) katalogu radioterapii, stanowiącym załącznik nr 1d do zarządzenia;
5) katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącym załącznik nr 1ts do zarządzenia.”;

2) w § 11 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym zakresu świadczeń, grupy z katalogu grup, stanowiącego załącznik nr 1a do zarządzenia, według zasad określonych przez charakterystykę JGP i algorytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogów, stanowiących załączniki nr 1b-1d i nr 1ts do zarządzenia.

7. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające grupom lub produktom z odpowiednich katalogów stanowiących załączniki 1a-1d i 1ts do zarządzenia, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.”;

3) w § 13:

a) w ust.1: 

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Neonatologia:
a) N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,
b) N21 - Ciężka patologia noworodka > 30 dni,
c) N22 - Noworodek wymagający intensywnej terapii,
d) N23 - Noworodek wymagający intensywnej opieki,
e) N24 - Noworodek wymagający szczególnej opieki,
f)  N25 - Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru,
g) N26 – Noworodek wymagający intensywnej terapii z zabiegiem chirurgicznym;”, 

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Okulistyka:
a) B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,
b) B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki;”,

- po pkt 18 dodaje się pkt 19-21 w brzmieniu:

„19) Kardiochirurgia (obejmuje świadczenia związane z leczeniem ostrego zawału serca):
a) E04 - Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką,
b) E05 - Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż. lub z pw,
c) E06 - Pomostowanie naczyń wieńcowych < 70 r.ż. bez pw,
d) E07 - Pomostowanie naczyń wieńcowych > 75 r.ż. i > 16 dni;

20) Hematologia:
a) S11 Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych (poziom referencyjny II),
b) S12 Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych (poziom referencyjny I i II);

21) Onkologia i hematologia dziecięca:
a) S11 Okołourazowe lub okołozabiegowe leczenie skaz krwotocznych (poziom referencyjny II),
b) S12 Okołourazowe leczenie skaz krwotocznych (poziom referencyjny I i II);”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Neonatologia:
a) N20 - Noworodek wymagający normalnej opieki,
b) N21 - Ciężka patologia noworodka > 30 dni,
c) N22 - Noworodek wymagający intensywnej terapii,
d) N23 - Noworodek wymagający intensywnej opieki,
e) N24 - Noworodek wymagający szczególnej opieki,
f) N25 - Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru,
g) N26 – Noworodek wymagający intensywnej terapii z zabiegiem chirurgicznym;”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kwoty zobowiązania w odniesieniu do zakresów, o których mowa w ust. 1-3, obejmują również świadczenia finansowane w ramach produktów jednostkowych, dedykowanych do sumowania z właściwymi grupami wymienionymi w tych zakresach, określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia.”;

4) w § 15:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Finansowanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się w ramach produktów z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielonych w OAiIT, stanowiącym załącznik nr 1ts do zarządzenia, niezależnie od finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w katalogach stanowiących załączniki nr 1a–1d do zarządzenia, z wyjątkiem świadczeń, dla których w tych katalogach określono inaczej, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

b) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. W odniesieniu do świadczeniobiorców, którym udzielane są świadczenia w OAiIT, u których podczas hospitalizacji wykonywane były świadczenia finansowane w ramach grup z katalogu grup, stanowiącego załącznik nr 1a albo produktów z katalogu produktów odrębnych, stanowiącego załącznik nr 1b do zarządzenia, rozliczanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się przez produkty z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia, zawierającego transformację poszczególnych ocen w skali TISS – 28 lub TISS – 28 dla dzieci na liczbę punktów transformowanych wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

9. W odniesieniu do świadczeniobiorców, którym udzielane są świadczenia wyłącznie w OAiIT, lub objętych koordynowaną opieką dla kobiet w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III), rozliczanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się odpowiednio przez produkt nr 5.52.01.0001467 – Hospitalizacja wyłącznie w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub produkt nr  5.52.01.0001506 – Hospitalizacja świadczeniobiorcy KOC II/III w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z katalogu produktów odrębnych, stanowiącego załącznik nr 1b do zarządzenia oraz, ewentualnie łącznego rozliczenia innych produktów dopuszczonych do sumowania w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia. Niezależnie od powyższego, do rozliczenia wykazuje się odrębnie dla każdego dnia pobytu produkty związane z oceną stanu pacjenta w skali TISS – 28 lub TISS – 28 dla dzieci z katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia.”;

5) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Niezależnie od wykazania do rozliczenia grupy o najwyższej wartości punktowej, o której mowa w ust. 2, skorygowanej odpowiednim wskaźnikiem, dopuszcza się wykazanie do rozliczenia produktów z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, w tym produktów dedykowanych do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, określonych w załączniku nr 1ts.”;

6) w § 18 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie chirurgia naczyniowa – drugi poziom referencyjny (z wyłączeniem JGP: Q22, Q23 oraz Q24), wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona dla trybu hospitalizacja) dla wskazanego zakresu korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.”;

7) w § 20 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W sytuacji rozliczania świadczenia: Całościowa ocena geriatryczna, finansowanego w ramach produktu nr 5.53.01.0001499 z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do:

1) udokumentowania przeprowadzenia oceny geriatrycznej przez lekarza geriatrę lub konsultacyjny zespół geriatryczny (dotyczy świadczeniodawców realizujących świadczenia na podstawie § 6a rozporządzenia, którzy nie dysponują oddziałem geriatrycznym ani poradnią geriatryczną);

2) udokumentowania kwalifikacji do świadczenia na podstawie skali VES-13 stanowiącej załącznik nr 11a do zarządzenia;

3) prowadzenia dokumentacji dodatkowej – Karty całościowej oceny geriatrycznej, której wzór określony jest w załączniku nr 11b do zarządzenia.”;

8) w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami albo produktami w przypadkach uzasadnionych medycznie, o ile w katalogu produktów do sumowania, określonym w załączniku nr 1c do zarządzenia i katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, określonym w załączniku nr 1ts do zarządzenia, dopuszczono taką możliwość;”;

9)  załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

12) dodaje się załącznik nr 1ts do zarządzenia, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

14) załącznik 3b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

15) załącznik nr 4a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

 

16) załącznik nr 4b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;

17) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;

18) część VI załącznika nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;

19) załącznik nr 11b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem:

1) lp. 69 załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
2) lp. 80 załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia

- które wchodzą w życie z mocą od dnia 23 lipca 2017 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807,1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 22.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 22.08.2017 16:16
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności