Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 76/2018/DSOZ

03-08-2018

ZARZĄDZENIE NR 76/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

1) szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych;
2) wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującej postanowienia § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  12 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającym OWU”;
3) wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1;
4) sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 2. 1. Do wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających ze zmiany umowy, o której mowa w § 1 pkt 2, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 i z 2018 r. poz. 1373), zwanego dalej „rozporządzeniem OWU”.
2. Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w ust. 1, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „dyrektorem właściwego oddziału Funduszu”, podpisanej zmienionej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Zmienioną umowę, o której mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób określony w przepisach § 40 i 41 załącznika do rozporządzenia OWU.

§ 3. 1. Wzór zmiany umowy, o której mowa w § 1 pkt 2, określony w załączniku:

1) nr 1a do zarządzenia -  stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

a) leczenie szpitalne,
b) leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku,
c) leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne,
d) leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) / świadczenia w izbie przyjęć (IP);

2) nr 1b do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
3) nr 1c do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki    zdrowotnej w rodzaju:

a) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
b) opieka paliatywna i hospicyjna;

4) nr 1d do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
5) nr 1e do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego;
6) nr 1f do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia;
7)  nr 1g do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny.

2. Świadczeniodawca jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia przekazania dyrektorowi właściwego oddziału Funduszu zmiany umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, do przekazania temu dyrektorowi rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratowników medycznych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r. oraz oświadczenia potwierdzającego dokonanie wypłaty tym ratownikom medycznym dodatków, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2018 r.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określony jest w załączniku nr 2a do zarządzenia.
4. Rachunek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności ich pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73).

§ 4. 1. W okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. świadczeniodawca jest obowiązany do comiesięcznego przekazywania dyrektorowi właściwego oddziału Funduszu rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratowników medycznych w miesiącu poprzedzającym przekazanie tego rachunku oraz oświadczenia  potwierdzającego dokonanie wypłaty tym ratownikom medycznym dodatków, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, za ten miesiąc.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 2b do zarządzenia.
3. Do przekazywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 3 ust. 4.

§ 5. Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU dla poszczególnych rodzajów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniającego OWU, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 7. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 3.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Dariusz Tereszkowski-Kamiński


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 03.08.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności