Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 79/2015/DSM

23-11-2015

ZARZĄDZENIE NR 79/2015/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  

z dnia 23 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe zmienionym zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 w ust. 1:
 1. po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) fizjoterapeuta – osoba, która:

 1. rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,  lub
 2. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub
 3. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub
 4. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub
 5. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, lub
 6. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii, lub
 7. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub
 8. uzyskała dyplom technika masażysty po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) lokalizacja – budynek lub zespół budynków, oznaczonych tym samym adresem, albo innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, o których mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia;”,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rozporządzenie Ministra Zdrowia – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931, z późn. zm.);”;

 1.  w § 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Świadczeniodawca udziela świadczeń w oparciu o pełną, posiadaną bazę sprzętową.

8. Świadczeniodawca udziela świadczeń w godzinach wskazanych w części I załącznika nr 2 do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.”;

 1. w § 11 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. W przypadku udzielenia świadczeń osobom, o których mowa w ust. 11, świadczeniodawca dołącza do dokumentacji rozliczeniowej „Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym”, którego wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia oraz odpowiednie dokumenty określone w tym oświadczeniu. W przypadku udzielenia świadczeń obywatelowi państwa członkowskiego UE/EFTA posiadającemu poświadczenie, o którym mowa w art. 52 ustawy o świadczeniach, świadczeniodawca dołącza do dokumentacji rozliczeniowej dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.”;

 1.  w załączniku nr 2 do umowy stanowiącej  załącznik nr 2 do zarządzenia, tytuł części I otrzymuje brzmienie:

 „ I. Godziny udzielania zabiegów w zakładzie przyrodoleczniczym”;

 1. załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2015 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365 i 1569.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 23.11.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 23.11.2015 16:02
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności