Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 81/2015/DSM

24-11-2015

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 24 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 78/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 6 oraz pkt 9 w zakresie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240,1269,1365 i 1569.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 24.11.2015 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności