Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 88/2015/DSOZ

08-12-2015

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ

PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 8 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 97/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 1/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 2/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 21/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 27/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 47/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 48/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., zarządzeniem Nr 78/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 81/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust.1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z 2014 r. poz.1441 oraz z 2015 r. poz.1301 i 1612);”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) cały proces leczenia metodą brachyterapii – świadczenie obejmujące wszystkie składowe części procesu, takie jak:

a) kwalifikację,

b) wykonanie indywidualnego planu leczenia z określeniem:

- całkowitej dawki promieniowania  w Gy,

-  podziałem tej dawki na frakcje - pojedyncza aplikacja,

- odległości czasowej pomiędzy poszczególnymi frakcjami,

c) weryfikację położenia aplikatorów,

d) przeprowadzenie aplikacji w znieczuleniu,

e) usunięcie aplikatorów;”;

2) w § 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, obowiązany jest zapewnić terminową i kompleksową realizację świadczeń onkologicznych. Od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia do określenia postępowania terapeutycznego i podjęcia leczenia onkologicznego nie może upłynąć więcej niż 14 dni, a w przypadkach, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego, przeprowadzenie zabiegu diagnostyczno-leczniczego oraz określenie sposobu postępowania terapeutycznego przez wielodyscyplinarny zespół, nie może nastąpić w terminie dłuższym niż 28 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadkach klinicznych, w których potwierdzenie nowotworu złośliwego następuje w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego, a pacjent do czasu otrzymania wyniku badania histopatologicznego zostaje wypisany ze szpitala z rozpoznaniem podejrzenia nowotworu, świadczeniodawca obowiązany jest:

1) po otrzymaniu wyniku badania diagnostycznego istotnego dla ustalenia rozpoznania onkologicznego, uzupełnić historię choroby o rozpoznanie ustalone na jego podstawie, a wynik dołączyć do historii choroby;

2) wydać pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (jeżeli pacjent jej nie posiada), nie później niż w dniu konsylium oraz zorganizować konsylium w trybie ambulatoryjnym;

3) dokonać korekty danych sprawozdanych w raporcie statystycznym poprzez wskazanie rozpoznania onkologicznego, o którym mowa w pkt 1 oraz numeru karty - w przypadku rozliczania świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.”;

3) w § 13 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177, z późn.zm.);”;

4) w § 14:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W sytuacji udzielania świadczenia: nr 5.53.01.0001509 - Hipotermia lecznicza z katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej – karty monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 16a - 16b do zarządzenia. Kartę monitorowania pacjenta należy załączyć do historii choroby.”,

b) uchyla się ust. 6 i 7;

5) w § 22 w ust. 5:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) stanowisko dyrektora Oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku, w tym wysokości kwoty finansowania, w zakresie merytoryczno – finansowym jest ostateczne;”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) Prezes Funduszu, w uzasadnionych sytuacjach, może zweryfikować  stanowisko dyrektora Oddziału Funduszu, o którym mowa w pkt 8 pod względem formalno – prawnym;”;

6) w § 23:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę z katalogu grup, stanowiącego załącznik nr 1a do zarządzenia, albo świadczenie z katalogu świadczeń odrębnych, stanowiącego załącznik nr 1b do zarządzenia lub świadczenia z katalogu radioterapii, stanowiącego załącznik nr 1d do zarządzenia, z zastrzeżeniem pkt 2 – 4;”,

b) pkt 4b otrzymuje brzmienie:

„4b) o ile w czasie trwania hospitalizacji związanej przedmiotowo ze świadczeniem wysokospecjalistycznym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1958), rozpoczęto realizację tego świadczenia, w rozumieniu zarządzenia dzień rozpoczęcia realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego jest dniem zakończenia tej hospitalizacji;”;

7) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

8) w załączniku nr 1b do zarządzenia:

a) wiersze w lp. 20 i 59 otrzymują brzmienie:

 

   ”

„                                                                                                                                                            ,

b) uchyla się wiersz w lp. 54

9) w załączniku nr 1c do zarządzenia wiersze w lp. 22a i 61 otrzymują brzmienie:

                                                                                                                                                                ”

„                                                                                                                                                            .;

10) załącznik nr 2a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 2b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

12) w załączniku nr 3a do zarządzenia w części: 1 DODATKOWE WARUNKI  WYMAGANE DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ  W RAMACH HOSPITALIZACJI dodaje się Lp. 35 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik nr 3b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

14) w załączniku nr 9 do zarządzenia:

a) w części B „Choroby oczu” - B84 Małe zabiegi witreoretinalne w ICD-9 po poz. 14.9 dodaje się poz. 99.293 w brzmieniu: „99.293 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek”,

b) w części: „listy dodatkowe do sekcji C” poz. C6 otrzymuje brzmienie:

„C6

ICD-9

100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)

100.02 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (od 2 do 4 godzin)

100.03 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (powyżej 4 godzin)

100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)

100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 do 60 minut)”,

c) w części H „Choroby układu mięśniowo-szkieletowego” - H64 Mniejsze złamania lub zwichnięcia w ICD-9 po poz.79.094 dodaje się poz. 79.18 w brzmieniu:

„79.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy)”;

15) w załączniku nr 10 do zarządzenia uchyla się:

a) opis przedmiotu umowy część V „Leczenie ciężkiej łuszczycy”,

b) opis przedmiotu umowy część VI „Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych”;

16) uchyla się załączniki nr 11a – 11c do zarządzenia;

17) dodaje się załącznik nr 16a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

18) dodaje się załącznik nr 16b do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Przepisy załącznika nr 1a do zarządzenia w brzmieniu obwiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia w zakresie lp. 42, 49, 50 i 68 stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada  2015 r., z wyjątkiem § 1:

1) pkt 7 odnoszącego się do załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia w zakresie:

a) lp. 48 i 49,

b) lp. 67 kolumna 12 - Uwagi ;

2) pkt 10, 11, 14 lit. a i 15 lit. b

- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

PREZES

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365,  1569,1692, 1735,1830, 1844, 1893, 1916 i 1991.

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 08.12.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 09.12.2015 16:05
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności