Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ

18-12-2014

Zarządzenie Nr 90/2014/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) oddział rehabilitacji - szpitalny oddział rehabilitacji lub stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej, w którym realizowane są świadczenia rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych;",

b) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) zarządzenie Nr 16/DSOZ/2013 - zarządzenie Nr 16/DSOZ/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.";

2) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Nie zawiera się umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jednocześnie w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa.";

3) w § 10 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Wizyta fizjoterapeutyczna w danym cyklu terapeutycznym może być rozliczona maksymalnie dwukrotnie";

4) w § 11 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Świadczeniodawca zobligowany jest do udzielania świadczeń na terenie powiatu, w którym znajduje się miejsce udzielania świadczeń oraz gmin sąsiednich.";

5) po § 18 dodaje się §18a w brzmieniu:

"§ 18a. Indywidualna dokumentacja medyczna świadczeniobiorcy zawiera szczegółowy opis świadczeń udzielonych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.";

6) w § 21 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Indywidualna dokumentacja medyczna świadczeniobiorcy zawiera szczegółowy opis kwalifikacji do rehabilitacji zgodny z załącznikami nr 6a - 6e do zarządzenia. Wypełnione skale wg wzorów stanowiących załączniki nr 6a - 6e,  dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.";

7) w § 24 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Świadczeniodawca w raporcie statystycznym obowiązany jest sprawozdawać dane dotyczące:

1) rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10), w możliwie najbardziej szczegółowej kategorii;

2) procedur medycznych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9), w możliwie najbardziej szczegółowej kategorii.";

8) w § 27:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rozliczenie czasu trwania rehabilitacji prowadzonej w warunkach domowych, w ośrodku dziennym oraz w warunkach stacjonarnych, poza czas określony w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, może nastąpić za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu, na wniosek lekarza prowadzącego lub kierującego na rehabilitację. Wniosek przekazuje się do oddziału Funduszu, nie później niż w ostatnim dniu czasu trwania rehabilitacji, który został określony w ww. rozporządzeniu. Wzór wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń, stanowi załącznik nr 1 i 6 do zarządzenia Nr 16/DSOZ/2013.";

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. W przypadku przedstawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale (ośrodku) dziennym, dopuszcza się indywidualne rozliczenie świadczeń osobom pełnoletnim, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Wniosek przekazuje się do oddziału Funduszu, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez pacjenta 26. roku życia. Wzór wniosku o zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 16/DSOZ/2013.";

9)  załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

3. Przepisy załącznika nr 1n w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczynanych po wygaśnięciu dotychczasowych umów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z  2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004,  1136, 1138, 1146, 1175, 1188 i 1491.

 

Wszystkie aktualności