Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 91/2015/DGL

14-12-2015

ZARZĄDZENIE Nr 91/2015/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 87/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia,
§ 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  „1) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 8 grudnia 2015 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

Link do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 87/2015/DGL z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 14.12.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 16.12.2015 10:07
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności