Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 92/2015/DGL

14-12-2015

ZARZĄDZENIE NR 92/2015/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje.

§ 1. 1. Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw Wymagań Programów Lekowych zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Beata Piątkowska – starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Marlena Jankowiak - główny specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami;
3) zastępca przewodniczącego Zespołu - Lidia Szteliga – główny specjalista
w Departamencie Gospodarki Lekami;
4) sekretarz Zespołu - Agnieszka Wacławska – starszy referent
w Departamencie Gospodarki Lekami;
5) członkowie Zespołu:
a) Violetta Kozikowska - Kierownik Działu Programów Lekowych i Chemioterapii WGL  w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim  Funduszu,
b) Magdalena Stankiewicz - Naczelnik WGL w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu;
6) Konrad Jantarski - Naczelnik WGL w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu;
7) Agata Matelska -  Kierownik w WGL Małopolskiego Oddziale Wojewódzkim Funduszu;
8) Dagmara Marczewska- Naczelnik WGL w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu.
2. W pracach Zespołu, mogą brać udział w charakterze doradcy/eksperta osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu lub w razie jego nieobecności zastępcę przewodniczącego Zespołu.
§ 3. Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji rozwiązań  mających na celu ujednolicenie wymagań wobec świadczeniodawców w zakresie programów lekowych, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1138).
§ 4. Zespół prowadzi prace:
1) na posiedzeniach, które odbywają się:
a) w siedzibie Centrali Funduszu,
b) w formie wideokonferencji;
2) w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (w tym z zastosowaniem środków korespondencji elektronicznej).
§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu.
2. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub zastępca przewodniczącego Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z członków Zespołu.
3. Zespół na pierwszym posiedzeniu sporządza projekt regulaminu prac Zespołu, zwany dalej „Regulaminem”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku  nr 3 do zarządzenia Nr 50/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powoływania Zespołów zadaniowych, a następnie w terminie 5 dni roboczych przedstawia go, za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu, Prezesowi Funduszu w celu jego akceptacji.
4. W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość modyfikacji zaakceptowanego przez Prezesa Regulaminu, w porozumieniu z dyrektorem Gabinetu Prezesa Funduszu, przy czym zmiany, które powodują skutki finansowe dla Funduszu wymagają akceptacji Departamentu Ekonomiczno – Finansowego i Biura Księgowości oraz zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu.
5. Decyzje Zespołu w formie stanowisk lub wniosków, podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy udziale nie mniej niż połowy członków zespołu i obecności przewodniczącego Zespołu. W przypadku oddania równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
6. Z każdego posiedzenia Zespołu, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu. Protokół, zawierający informacje z działalności Zespołu wraz z określeniem zaawansowania prac Zespołu, jest przekazywany Prezesowi Funduszu za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu w terminie 5 dni roboczych od dnia posiedzenia.
§ 6. Zespół zobowiązany jest do:
1) ustalenia harmonogramu prac Zespołu;
2) sporządzania i przedkładania Prezesowi Funduszu sprawozdań z postępu prac Zespołu kwartalnych;
3) przedstawienia Prezesowi Funduszu analizy, wraz z wnioskami końcowymi.
§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Lekami.
§ 8. Zespół kończy działalność po przedłożeniu Prezesowi Funduszu analizy wraz z wnioskami końcowymi, o której mowa w § 6 pkt 3, nie później jednak niż do dnia 30 września 2016 r.
§ 9.1. W uzasadnionych sytuacjach (w szczególności wobec konieczności dalszych prac mających na celu skuteczną realizację zadań Zespołu) Prezes Funduszu może podjąć decyzję o przedłużeniu realizacji zadań przez Zespół.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Funduszu wskazuje termin zakończenia prac przez Zespół.
§ 10. Za udział w pracach Zespołu osoby zaproszone przez Prezesa Funduszu do udziału w jego pracach, niebędące pracownikami Funduszu, mogą otrzymać na podstawie zawartej umowy wynagrodzenie w wysokości określonej
w umowie, a także zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych i uznanych przez Fundusz odpowiednio do uzasadnionych potrzeb,
na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                 
PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240,1269,1365 i 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 14.12.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 15.12.2015 09:23
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności