Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 96/2014/DSOZ

24-12-2014

Zarządzenie Nr 96/2014/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 23 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 

Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1 oraz art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w zarządzeniu Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zmienionym zarządzeniem Nr 68/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. oraz w zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., stosuje się przepisy określone w § 2-7 i 9 niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w sytuacji braku możliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędnych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich).

§ 2. W celu udzielania świadczeń określonych w § 1, upoważnia się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w rodzaju leczenie szpitalne, porozumienia, którego wzór określony jest w załączniku do zarządzenia.

§ 3. 1. W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane całodobowo przy zapewnieniu przez świadczeniodawcę odpowiedniej liczby lekarzy i pielęgniarek (w szczególności w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 18.00).

2. Do rozliczenia świadczeń, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się proporcjonalne zwiększenie wartości ryczałtu miesięcznego za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4. W zakresie świadczeń udzielanych w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w izbach przyjęć, przyjmuje się do rozliczenia jednostkową wycenę udzielanych: porad lekarskich o wartości 45 zł, wizyt pielęgniarek o wartości 12 zł, oraz wizyt położnych o wartości 12 zł.

§ 5. Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o zrealizowanych świadczeniach oznaczonych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10), o których mowa w § 4, za dany okres rozliczeniowy podlegający rozliczeniu w ramach umowy.

§ 6. Świadczenia, o których mowa w § 4, są sprawozdawane zgodnie z następującymi oznaczeniami:

Lp.

Kod produktu rozliczeniowego

Nazwa jednostki sprawozdawanej

Typ komunikatu sprawozdawczego

1.

5.01.00.0000.113

Porada lekarska w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

SWIAD

2.

5.01.00.0000.119

Wizyta pielęgniarki  udzielona ambulatoryjnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

SWIAD

3.

5.01.00.0000.120

Wizyta położnej udzielona ambulatoryjnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

SWIAD

§ 7. 1. W przypadku świadczeniodawców, którzy posiadają zarówno umowę w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć oraz umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, porozumienie, o którym mowa w § 2, zawiera się wyłącznie w jednym zakresie.

2. Porozumienie, o którym mowa w § 2, w przypadku określonym w ust. 1, może zostać zawarte w celu udzielania świadczeń w różnych lokalizacjach.

§ 8. Upoważnia się Dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, porozumień w sprawie czasowego umożliwienia rozliczania świadczeń, o których mowa w lp.: 1.3., 2.3 oraz 3.5 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, ze zmianami, w sytuacji udzielania tych świadczeń pacjentom - niezależnie od miejsca ich zamieszkania - którzy złożyli deklaracje wyboru do świadczeniodawców, którzy nie przystąpili do udzielania świadczeń od dnia 2 stycznia 2015 r.

§ 9. Zobowiązuje się Dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z niniejszego zarządzenia do umów zawartych ze świadczeniodawcami, z którymi zawarto porozumienia, określone w § 2.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654,  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149,  poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154, 879, 983 i 1290, 1623, 1646, 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146,1175  1188 i 1491.

 

Wszystkie aktualności