Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 97/2018/DSOZ

21-09-2018

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 21 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2018 r., w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wyliczenie wartości ryczałtu PSZ, o którym mowa w ust. 1, na okres rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. następuje w terminie do dnia 15 października 2018 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544,     1552 i 1669.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 21.09.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności