logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie

Krok 1.
Wypełnij wniosek

 

wzór wniosku do pobrania

 

Krok 2.
Przygotuj dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia

Wymagane dokumenty:

Ostatni tytuł ubezpieczenia zdrowotnego Potrzebny dokument przy zawieraniu umowy
umowa o pracę świadectwo pracy
umowa zlecenia umowa zlecenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np.: drukiem ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA
działalność gospodarcza Druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS
rejestracja jako osoba bezrobotna Decyzja z Urzędu Pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej
zgłoszenie jako członek rodziny W przypadku małżonka:
- druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia
W przypadku dziecka:
- druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający zakończenie nauki
osoba zgłoszona przez szkolę albo uczelnię dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA) lub zaświadczenie z uczelni
ubezpieczenie w innym kraju członkowskim UE i EFTA Formularz E-104
inny dokument od płatnika składek potwierdzający zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego

 

Krok 3.
Wraz z wnioskiem i dokumentami udaj się do oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur

 

 

Krok 4.
Po przedstawieniu wniosku i dokumentów otrzymasz do podpisu umowę

 

Krok 5.
Warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest także wniesienie opłaty dodatkowej. Wysokość tej opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek

Opłata dodatkowa

Osoby zwolnione z opłat

Krok 6.

Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ, ubezpieczony powinien złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania ZUS-ie, druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX, w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA .

Za wolontariusza powyższe dokumenty składa korzystający, a za studentów i doktorantów pochodzenia polskiego szkoła wyższa lub podmiot prowadzący studia. Podmioty te opłacają również składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, wpłacając na konto ZUS, za pośrednictwem poczty lub banków.

 

Krok 7.

Twój dowód ubezpieczenia to egzemplarz umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby egzemplarz umowy, druk ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc.

 

Wysokość składek z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2016

Objęcie ubezpieczeniem i jego ustanie

Ubezpieczenie członków rodziny

Rozwiązanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie