Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 130/2017/DSS

21-12-2017

ZARZĄDZENIE Nr 130/2017/DSS
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia

 Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25  w zw. z art. 68  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217) zarządza się, co następuje:

 § 1. W zarządzeniu Nr 52/2013/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) wniosku o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenie jej na raty, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;
7) odpowiedzi w sprawie wniosku o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenia jej na raty, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.”;

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie  określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie  określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

7) dodaje się załączniki nr 6 i 7 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

 § 2. 1. Umowy dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz objęcia wolontariusza  dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność po tym dniu na okres na jaki zostały zawarte.

2. Do umów zawieranych na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się wzory określone w załącznikach nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 21.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 21.12.2017 16:06
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności