Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM

19-10-2011

Zarządzenie Nr 66/2011/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) lokalizacja - budynek lub zespół budynków, oznaczonych tym samym adresem, w których zlokalizowane jest  miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych;

3) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie lub organizacyjnie, w celu wykonania świadczeń gwarantowanych;

4) naturalne surowce lecznicze - gazy lecznicze oraz kopaliny lecznicze, w tym peloidy, wody lecznicze i wody termalne;

5) ogólne warunki umów - warunki umów określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);

6) osobodzień - jednostkowa miara służąca do rozliczania świadczeń gwarantowanych określana jako dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych, bądź jeden dzień zabiegowy w warunkach ambulatoryjnych. Pierwszy i ostatni osobodzień w warunkach stacjonarnych liczone są jako jedna jednostka rozliczeniowa;

7) podwykonawca - podmiot wykonujący część umowy świadczeniodawcy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności;

8) przepustka - okresowe przebywanie świadczeniobiorcy poza zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, bez potrzeby wypisywania z tego zakładu;

9) rozporządzenie Ministra Zdrowia - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136, z późn. zm.);

10) świadczenia - świadczenia gwarantowane wymienione w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia, dla których w umowie określa się kwotę finansowania;

11) turnus leczniczy - czas trwania leczenia uzdrowiskowego, określony w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia;

12) ustawa o świadczeniach - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);

13) zabieg - procedura medyczna wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL).

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych.

Rozdział 2

Przedmiot postępowania i umowy

§ 3.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą realizować świadczenia w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

 1. Przedmiotem umowy, o której mowa w § 1, jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz. Umowa określa również zasady ich rozliczania.
 2. Wzór umowy o udzielanie świadczeń stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i  Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., str. 1 i n., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.2)) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiot umów obejmuje następujące nazwy i kody:

1) 85111400-4 - usługi szpitalne rehabilitacyjne;

2) 85312500-4 - usługi rehabilitacyjne;

3) 85143000-3 - usługi ambulatoryjne;

4) 85144000-0 - usługi zakładów opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz warunki dodatkowo oceniane dla świadczeniodawców

§ 6.

 1. Umowę o udzielanie świadczeń zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.
 2. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 1, musi spełniać warunki określone w zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w ogólnych warunkach umów oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 3. Jeżeli na podstawie umowy, o której mowa w § 1, świadczeniodawca udziela świadczeń w różnych miejscach udzielania świadczeń, każde z nich musi spełniać wymagania określone w ust. 2.
 4. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu udziela świadczeń z wykorzystaniem własnych naturalnych surowców leczniczych lub poprzez zawarcie umowy o zakup naturalnych surowców leczniczych do samodzielnej realizacji świadczeń medycznych lub poprzez zawarcie umowy o podwykonawstwo z podmiotami wykonującymi takie świadczenia.
 5. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu posiada wypis z ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego znajdujących się na obszarze uzdrowiska, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o lokalizacji zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w strefie ochronnej A.
 6. Świadczeniodawca realizuje świadczenia przy pomocy personelu wymienionego w załączniku nr 2 do umowy.
 7. Wszelkie zmiany personelu, o którym mowa w ust. 6, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 8. W przypadku nieobecności personelu realizującego świadczenia zgodnie z umową zawartą z Funduszem, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować świadczeniobiorców oraz wojewódzki oddział Funduszu o sposobie zorganizowania opieki w zastępstwie, w miejscu udzielania świadczeń.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 7.

 1. Świadczenia mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
 2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie oddziału wojewódzkiego Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
 4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany i wprowadzenia tej zmiany do umowy.

§ 8.

 1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 5 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia udzielane są w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia), choroby układu nerwowego (neurologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), choroby naczyń obwodowych, choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia), choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia), cukrzyca (diabetologia), otyłość, choroby endokrynologiczne, osteoporoza, choroby skóry (dermatologia), choroby kobiece (ginekologia), choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia), choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia), choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne), w zależności od kierunku leczniczego uzdrowiska.
 2. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia (uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym), udzielane są w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia), choroby układu nerwowego (neurologia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia).
 3. Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD 10, kwalifikujących do udzielania świadczeń wymienionych w ust. 2, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
 4. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia (uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym), udzielane są w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno - urazowe (ortopedia), choroby reumatologiczne (reumatologia), choroby układu krążenia (kardiologia), cukrzyca (diabetologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia).
 5. Wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD 10, kwalifikujących do udzielania świadczeń wymienionych w ust. 4, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
 6. Fundusz finansuje świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia, w przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ewentualnie schorzeniami neurologicznymi o zbliżonym obrazie klinicznym - dzieciom, które nie ukończyły 18 roku życia, w przypadku gdy podstawą wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest jednostka chorobowa wg międzynarodowej klasyfikacji ICD 10: G 80, G81, G82, G83.

§ 9.

Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia, udzielane są w czasie pobytu świadczeniobiorcy na turnusie leczniczym, którego szczegółowy harmonogram określa załącznik nr 2 do umowy.

 

§ 10.

 1. W przypadku niestawienia się świadczeniobiorcy na leczenie uzdrowiskowe w terminie lub w przypadku braku wskazań do ustalenia programu leczenia balneologicznego, przerwania z uzasadnionych przyczyn ustalonego programu leczenia balneologicznego, samowolnego przerwania leczenia albo dyscyplinarnego wydalenia świadczeniobiorcy, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o zaistnieniu tych okoliczności oddział wojewódzki Funduszu, który potwierdził skierowanie.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1, w formie papierowej świadczeniodawca zobowiązany jest dołączyć do raportu statystycznego i faktury oraz przesłać w formie elektronicznej określonej przez Fundusz.
 3. Dopuszcza się możliwość wykorzystania w terminach późniejszych świadczeń niezrealizowanych, wymienionych w ust. 1 poprzez wskazanie przez świadczeniodawcę liczby miejsc oraz terminu rozpoczęcia leczenia, w formie określonej przez Fundusz.
 4. Zaistnienie okoliczności, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga zmiany umowy.
 5. Zgodę na przedłużenie leczenia uzdrowiskowego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wydaje się na kolejny turnus.
 6. Świadczeniodawca nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom przebywającym na leczeniu uzdrowiskowym, jeżeli świadczenia te nie są objęte przedmiotem umowy zawartej z Funduszem w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Rozdział 5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 11.

Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w umowie określającej przedmiot postępowania.

§ 12.

1. Podstawą   rozliczeń    i   płatności   za   świadczenia    udzielone   w   okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku.

3. Jednostką rozliczeniową jest osobodzień.

4. Sposobem rozliczania świadczeń jest zapłata za osobodzień.

5. Dla świadczeń wykonanych, dla których okresem sprawozdawczym jest turnus, pierwszy i ostatni dzień pobytu na turnusie rozliczany jest jako jeden osobodzień.

6. Rozliczeniu podlega osobodzień obejmujący wykonanie liczby zabiegów, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, w tym zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych.

7. Wykaz zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Procedury medyczne wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL) podlegające rozliczeniu, o którym mowa w ust. 6, zawierają się w kodach 93.1 - 93.3, z wyłączeniem procedur o kodach 93.23 i 93.37.

9. Do osobodni podlegających rozliczeniu nie zalicza się osobodni:

1) w czasie których świadczeniobiorca przebywał na przepustce, za zgodą dyrektora jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej, przez więcej niż 12 godzin w ciągu doby;

2) w przypadku gdy u świadczeniobiorcy:

a) wystąpił brak wskazań do ustalenia programu leczenia balneologicznego;

b) nastąpiła przerwa w ustalonym programie leczenia balneologicznego;

c) nastąpiło samowolne przerwanie leczenia albo dyscyplinarne wydalenie;

3) niewykorzystanych przez świadczeniobiorcę w związku z późniejszym rozpoczęciem leczenia oraz wypisaniem przed ustalonym terminem zakończenia leczenia;

4) w trakcie których nie wykonano zabiegów w liczbie i rodzaju określonej w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 10

10. Dopuszcza się rozliczenie osobodnia, w którym nie wykonano liczby i rodzaju zabiegów określonej w ust. 6, w przypadkach gdy w ostatnich 7 dniach pobytu wystąpiły medycznie udokumentowane okoliczności, które uniemożliwiły pełną realizację osobodnia, a świadczeniodawca nie mógł zrekompensować świadczeniobiorcy odpowiedniej liczby zabiegów z uwagi na kończący się turnus.

11. W sytuacji określonej w ust. 9 świadczeniodawca wskazuje:

1) dni,  w trakcie których nie wykonano zabiegów w liczbie i rodzaju określonej w ust. 6;

2) powód nie wykonania zabiegów poprzez wskazanie jednostki chorobowej wg ICD - 10;

3) wyjaśnienie dotyczące nie wykonania zabiegów.

12. Fundusz finansuje koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym Świadczeniobiorcom zwolnionym z tej odpłatności na mocy art. 33 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz pracownikom zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.3)), zatrudnionych w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą, a także pracownikom zatrudnionym w zakładach, zgodnie z art. 1 ust. 3 tej ustawy.

13. W przypadku udzielenia świadczeń osobom, o których mowa w ust. 12, świadczeniodawca dołącza do dokumentacji rozliczeniowej "Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym", sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia oraz odpowiednie dokumenty określone w tym oświadczeniu.

14. Koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 12, za jeden dzień pobytu są rozliczane wg stawki dziennej dla pobytu w pokoju dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno - sanitarnego.

15. W przypadku zgody oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w § 10 ust. 5, świadczenia finansowane są zgodnie z § 13 ust. 2.

16. Koszty związane z pobytem opiekuna nie są finansowane przez Fundusz.

 

§ 13.

 1. W ramach realizowanej umowy zawartej z Funduszem, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz dodatkowo, dokumentacji wymaganej w zarządzeniu.
 2. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rozliczenia wykonanych świadczeń w okresie sprawozdawczym dotyczącym odpowiednio turnusu lub miesiąca, w którym świadczenia te zostały zrealizowane i wystawienia rachunku zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Należność z tytułu realizacji umowy rozliczana jest zgodnie z zasadami finansowania określonymi i przyjętymi w umowie dla poszczególnych świadczeń.
 3. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową.
 4. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji do oddziału Funduszu na temat wykonanych procedur medycznych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL), w formacie określonym przez Fundusz.

§ 14.

Zarządzenie Nr 54/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe traci moc z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2012 rok i lata następne.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 19.10.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.01.2013 r. Norbert Tyszka
 
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 19.10.2011 00:00
Aktualizacja informacji: 13.07.2015 12:17
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności