Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 21/2017/GPF

20-03-2017

ZARZĄDZENIE NR 21/2017/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 20 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem Nr  30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 1 pkt 12 i 13  otrzymują brzmienie:

„12) rejestr upoważnień i realizacji kontroli – prowadzony przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Departamentu Kontroli;
 13) rejestr upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego – prowadzony przez Wydział Audytorów Wewnętrznych Departamentu Kontroli;”;

2) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, sprawuje Prezes Funduszu. Prezes Funduszu sprawuje również bezpośredni nadzór nad Wydziałem Audytorów Wewnętrznych, Wydziałem Kontroli Wewnętrznej, wchodzącymi w skład Departamentu Kontroli oraz komórką organizacyjną właściwą do spraw bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania wchodzącą w skład Gabinetu Prezesa Funduszu.”,
b) uchyla się ust. 4;

3) w § 38:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W strukturze Departamentu Kontroli znajdują się Wydział Audytorów Wewnętrznych oraz Wydział Kontroli Wewnętrznej, będące komórkami organizacyjnymi funkcjonalnie niezależnymi i wyodrębnionymi, wykonującymi zadania z zakresu odpowiednio audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, których celem jest wspieranie Prezesa Funduszu w realizacji jego celów i zadań.”,
b) w ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) przygotowywanie upoważnień udzielonych przez Prezesa Funduszu do przeprowadzania kontroli przez Departament oraz pozostałe komórki organizacyjne Centrali i prowadzenie rejestru upoważnień i realizacji kontroli;”.

§ 2. Dyrektor Departamentu Kontroli w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Audytorów Wewnętrznych oraz Naczelnikiem Wydziału Kontroli Wewnętrznej, w  terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, opracuje projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Kontroli, uwzględniający funkcjonalną niezależność i wyodrębnienie Wydziału Audytorów Wewnętrznych oraz Wydziału Kontroli Wewnętrznej i przedłoży go do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.03.2017 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności