Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 37/2017/GPF

31-05-2017

ZARZĄDZENIE NR 37/2017/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem Nr  30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jej realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub istota zadania, lub jeżeli została ona wskazana jako wiodąca przez Prezesa Funduszu, Zastępcę Prezesa lub dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu. Wyznaczona komórka staje się komórką merytoryczną i jest odpowiedzialna za ostateczne załatwienie sprawy.”;
2) w § 18:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Decyzje dotyczące nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, w ramach Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzeczowego Planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia podejmuje Prezes Funduszu lub Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Finansowych, po ich uprzedniej akceptacji przez głównego księgowego Centrali i dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego (parafowanie, opatrzenie imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą).”,
b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:
„12a. W przypadku decyzji dotyczących nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, w ramach Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzeczowego Planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, do wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uprawnienie, o którym mowa w ust. 12, przysługuje również dyrektorowi Departamentu Ekonomiczno-Finansowego po ich uprzedniej akceptacji przez głównego księgowego Centrali (parafowanie, opatrzenie imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą).”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Wytworzenie informacji: 31.05.2017
Publikacja informacji: 31.05.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 02.06.2017 08:28
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności