Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 1/2018/GPF

16-01-2018

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem Nr 30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prezes Funduszu wyraża zgodę na urlopy dyrektorów i zastępców dyrektorów w nadzorowanych przez siebie komórkach organizacyjnych Centrali.”;

2) w § 9:

a) w ust. 1:

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) rejestr petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1123), zwanych dalej „petycjami” – prowadzony przez Departament Spraw Świadczeniobiorców;”,

- dodaje się pkt 24-30 w brzmieniu:

„24) rejestr działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Gabinet Prezesa Funduszu;

25) rejestr zbiorów danych osobowych w Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Gabinet Prezesa Funduszu;

26) rejestr odstępstw w Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Gabinet Prezesa Funduszu;

27) rejestr podmiotów zewnętrznych Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Gabinet Prezesa Funduszu;

28) rejestr osób upoważnionych do pobierania kluczy w Centrali Funduszu – prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

29) rejestr pobrań kluczy do pomieszczeń w Centrali Funduszu – nad którego prowadzeniem, na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, nadzór pełni Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

30) rejestr planów ciągłości działania w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Gabinet Prezesa Funduszu.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) ewidencja udostępniania danych – prowadzi na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gabinet Prezesa Funduszu;

4) wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych w Centrali Funduszu – prowadzi na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gabinet Prezesa Funduszu.”;

3) w § 18 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiadają za jakość i merytoryczną poprawność dokumentów przygotowywanych w komórce organizacyjnej.”;

4) w § 27:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, petycje, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych;”,

b) po pkt 27 dodaje się pkt 27a i 27b w brzmieniu:

„27a) współpraca z Departamentem Spraw Świadczeniobiorców w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji;
27b) współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej w zakresie zamieszczania na stronie internetowej informacji dotyczących petycji, w tym aktualizowania informacji o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji;”;

5) w § 28 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 7,

b) dodaje się pkt 43 w brzmieniu:

„43) koordynacja i nadzór nad realizacją obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542).”;

6) w § 30 w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. a;

7) § 31 otrzymuje brzmienie:

㤠31.
Departament Gospodarki Lekami

1. Departament Gospodarki Lekami jest właściwy w sprawach:

1) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie programów lekowych i chemioterapii;

2) refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w aptece;

3) monitorowania ordynacji lekarskiej;

4) nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty;

5) umów z aptekami na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanych dalej „umowami na realizację recept refundowanych”.

2. Do podstawowych zadań Departamentu Gospodarki Lekami należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

a) programów lekowych,
b) chemioterapii;

2) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, prac związanych z przygotowaniem narzędzi informatycznych i procedur dotyczących postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

a) programów lekowych,
b) chemioterapii;

3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń Prezesa Funduszu dotyczących rodzajów lub zakresów świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w pkt 1;

4) monitorowanie procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie o którym mowa w pkt 1, oraz nadzór nad ich realizacją;

5) współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności w zakresie:

a) weryfikacji i zmian zasad prowadzenia postępowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy o świadczeniach,
b) warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
c) warunków wymaganych od świadczeniodawców,
d) wysokości finasowania świadczeń innych niż leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte refundacją na podstawie decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o refundacji;

6) ocena prawidłowości stosowania obowiązujących zasad zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie właściwości Departamentu;

7) monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich realizacją;

8) dokonywanie oceny prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie wyjaśnień dotyczących tych zasad ich realizacji i finansowania w zakresie właściwości Departamentu;

9) prowadzenie analiz kosztów świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii;

10) prowadzenie analizy problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu, świadczeniodawców i świadczeniobiorców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

11) opracowywanie opinii, danych i analiz dla Ministra Zdrowia w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

12) opracowywanie opinii, danych i analiz dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

13) przedstawianie Prezesowi Funduszu analiz i rekomendacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

14) sprawowanie nadzoru nad działalnością i pracami Zespołów Koordynacyjnych powołanych przez Prezesa Funduszu;

15) przygotowywanie, we współpracy z Departamentem Informatyki, planów i projektów rozwoju systemów informatycznych pozostających we właściwości Departamentu;

16) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz przygotowywanie wniosków o zmiany i utworzenie nowych modułów w tym systemie;

17) sprawowanie nadzoru nad aplikacją internetową chemioterapia online – Zgody Indywidualne (Portal Konsultanta);

18) rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu składanych do Prezesa Funduszu przez:

a) apteki, które zawarły umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego,
b) osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

- z wyłączeniem zażaleń dotyczących kontroli;

19) rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących realizacji umów składanych do Prezesa Funduszu przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

20) prowadzenie rejestrów zażaleń, o których mowa w pkt 18 i 19;

21) weryfikacja wykonania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu obowiązków nałożonych przez Prezesa Funduszu w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o refundacji z wyłączeniem zażaleń dotyczących kontroli;

22) rozpatrywanie, w zakresie właściwości Departamentu, odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy i prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie;

23) analiza wydatków i kosztów Funduszu ponoszonych z tytułu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w programach lekowych, chemioterapii i w aptece na receptę oraz przygotowywanie raportów w tym zakresie dla Prezesa Funduszu;

24) monitorowanie ordynacji lekarskiej oraz przygotowywanie raportów dla Prezesa Funduszu w przedmiotowym zakresie;

25) monitorowanie realizacji recept, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości refundacji dla osób z uprawnieniami dodatkowymi;

26) opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w zakresie programów lekowych i chemioterapii oraz współpraca z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej w tym zakresie;

27) prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 45 ustawy o refundacji, dotyczących:

a) opracowywania i aktualizacji centralnych zasad walidacji i weryfikacji danych przekazywanych do Funduszu przez apteki,
b) zapewnienia poprawności i wiarygodności danych przekazywanych do Funduszu przez apteki,
c) obsługi centralnych zasobów słownikowych Funduszu;

28) przygotowywanie comiesięcznych informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN;

29) współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie kontroli planowych oraz doraźnych w oddziałach wojewódzkich Funduszu w zakresie właściwości Departamentu;

30) współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń;

31) prowadzenie bieżącej analizy ryzyk w zakresie, o którym mowa w ust. 1 oraz informowanie Prezesa Funduszu o stwierdzonych zagrożeniach;

32) prowadzenie analizy skutków finansowych funkcjonowania ustawy o refundacji oraz ustawy o świadczeniach w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

33) udział w pracach legislacyjnych dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

34) prowadzenie analizy projektów zmian legislacyjnych w zakresie, o którym mowa w ust. 1 oraz przygotowanie uwag do tych projektów;

35) prowadzenie rejestrów decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 - 16 ustawy o świadczeniach, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzyka;

36) prowadzenie rejestru decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia wydawanych w sprawie refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 i 18 ustawy o świadczeniach.”;

8) w § 32 w ust. 2:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przetwarzanie danych osobowych w rejestrze PESEL prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aktualizacja danych w CWU na podstawie danych z rejestru;”,

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji w tym w szczególności ich weryfikacja formalna, kierowanie petycji do rozpatrzenia przez właściwe komórki organizacyjne, prowadzenie rejestru petycji oraz przygotowywanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzedzającym rok bieżący;”;

9) w § 35 w ust. 2 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu.”;

10) w § 36 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy prowadzeniu prac dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;”,

b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie prac dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:”,

c) w pkt 3 uchyla się lit. a,
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) rozpatrywanie zażaleń świadczeniodawców na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2 oraz w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;”,

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców, w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2;”;

11) w § 38 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa Funduszu, a także przeprowadzanie wewnętrznych kontroli planowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rozpatrywanie odwołań i zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczące kontroli realizacji umów, składanych do Prezesa Funduszu przez:

a) apteki, które zawarły umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego,
b) świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i na wystawianie recept na leki refundowane (kontrola ordynacji),
c) lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów oraz starszych felczerów, którzy przed dniem 1 stycznia 2017 r. posiadali umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywczego specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne,
d) osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne;”;

12) w § 39 w ust. 2 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. Nr 83, poz. 542) – we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu.”;

13) w § 43 w ust. 2 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej – we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu.”;

14) § 44 otrzymuje brzmienie:

㤠44.
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

1. Komórka organizacyjna Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest właściwa w zakresie określania i realizacji w Funduszu zasad ochrony danych oraz przetwarzania informacji na podstawie:

1) przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935);

2) zarządzeń Prezesa Funduszu.

2. Do zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie i koordynacja przestrzegania w Funduszu przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym:

a) ochrona systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
b) nadzór nad administratorem systemu teleinformatycznego i inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948) w zakresie funkcjonowania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych - zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa,
c) nadzór nad opracowaniem i przestrzeganiem szczegółowych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych w Centrali, ich weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania,
d) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Centrali,
e) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
f) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Centrali albo wykonujących czynności zlecone na rzecz Centrali, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz wykazu osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

2) zapewnienie ochrony przetwarzanych danych i informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami poprzez nadzór nad bezpieczeństwem fizycznym i bezpieczeństwem środowiska zewnętrznego systemów teleinformatycznych, w tym:

a) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ochroną fizyczną obiektów, osób i mienia w Centrali,
b) całodobowy nadzór nad  BMS (System Zarządzania Budynkiem) w zakresie monitorowanych systemów, urządzeń i instalacji,
c) administrowanie systemami teleinformatycznymi zapewniającymi bezpieczeństwo zasobów Centrali: CCTV (monitoring wizyjny), SKD (System Kontroli Dostępu), SSWiN (System Sygnalizowania Włamania i Napadu),
d) inicjowanie, koordynacja i nadzór nad prowadzeniem działań mających na celu właściwe i bezpieczne funkcjonowanie narzędzi wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa fizycznego w Centrali;

3) nadzór nad kierownikiem kancelarii niejawnej, do którego kompetencji należy w szczególności:

a) bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów niejawnych,
b) udostępnianie materiałów niejawnych tylko osobom do tego uprawnionym,
c) wydawanie materiałów niejawnych osobom do tego uprawnionym, które zapewnią odpowiednie warunki ich przechowywania,
d) egzekwowanie zwrotu materiałów niejawnych,
e) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w Centrali;

4) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej – we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu.”;

15) § 45 otrzymuje brzmienie:

㤠45.
 Specjalista Do Spraw BHP

1. Komórka organizacyjna Specjalisty Do Spraw BHP odpowiada za zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zwanej dalej „ochroną ppoż.”.

2. Do podstawowych zadań komórki należy w szczególności:

1) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468);

2) w zakresie ochrony ppoż.:

a) przygotowanie i przedkładanie Prezesowi Funduszu cyklicznych raportów o stanie ochrony ppoż.,
b) prowadzenie przeglądów stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w komórkach organizacyjnych Centrali,
c) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie podejmowania działań dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego,
d) nadzór nad systemami ochrony ppoż.,
e) nadzór nad eksploatacją, przeglądami technicznymi i konserwacją sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych, w tym, we współpracy z  Biurem Administracyjno-Gospodarczym, oświetlenia awaryjnego i  przeciwpożarowych wyłączników prądu,
f) określenie liczby, rodzajów i typów wyposażenia obiektów w sprzęt gaśniczy oraz techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych,
g) określenie liczby oraz rodzajów oznakowania obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej, w tym znaków ewakuacji,
h) udział w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej ochrony ppoż.,
i) współpraca z właściwymi terenowo organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencji pożarowej i zwalczania pożarów,
j) zapewnienie terminowego przeprowadzenia cyklicznych prób (ćwiczeń) ewakuacji;

3) współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń, w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.;

4) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej – we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu.”.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 16.01.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 16.01.2018 16:09
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności