Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-46/14

09-01-2015

Warszawa: Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu systemowego Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 266675 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia , ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 572 62 54, 22 572 62 51, faks 22 572 63 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu systemowego Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot zamówienia podzielono na 11 zakresów: Zakres A - 2 szkolenia w Warszawie ( 3-4 lutego 2015 r.) Zakres B - 2 szkolenia w Warszawie ( 10-11 lutego 2015 r.) Zakres C - 2 szkolenia we Wrocławiu ( 24-25 lutego 2015 r.) Zakres D - 2 szkolenia w Katowicach ( 10-11 marca 2015 r.) Zakres E - 2 szkolenia w Krakowie ( 24-25 marca 2015 r.) Zakres F - 2 szkolenia w Rzeszowie ( 14-15 kwietnia 2015 r.) Zakres G - 2 szkolenia w Warszawie ( 21-22 kwietnia 2015 r.) Zakres H - 2 szkolenia w Katowicach ( 12-13 maja 2015 r.) Zakres I - 2 szkolenia w Krakowie ( 9-10 czerwca 2015 r.) Zakres J - 2 szkolenia w Szczecinie ( 23-24 czerwca 2015 r.) Zakres K - 1 szkolenie w Warszawie ( 7-8 lipca 2015 r.) 2.W skład zamówienia wchodzi: 1) zapewnienie: a) 1 sali szkoleniowej dla 40 uczestników plus 3 wykładowców i 1 osoba reprezentująca Zamawiającego (w Zakresie K), b) 2 sal szkoleniowych dla 40 uczestników każda plus 6 wykładowców i 2 osoby reprezentujące Zamawiającego (w Zakresach A-J) przez 2 dni. 2) zapewnienie obsługi cateringowej, 3) zapewnienie transportu materiałów na trasie Warszawa - miejsce szkolenia - Warszawa, 4) zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniami (Zakresy C-F i H-J) w trakcie trwania szkolenia. 3. Liczba uczestników szkolenia: 1) 80 uczestników w dwóch salach po 40 osób w Zakresach A - J plus 6 wykładowców przez 2 dni i 2 organizatorów 1 dzień oraz 2 osoby z obsługi recepcji wskazane przez Zamawiającego 2) 40 uczestników w Zakresie K plus 3 wykładowców oraz 1 osoba z obsługi recepcji wskazane przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi być wniesione w wysokości: 1) w Zakresach A,B,G w każdym z zakresów po 450,00 zł 2) w Zakresach C-F i H-J w każdym zakresów po 600,00 zł 3) w Zakresie K: - 250,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 75
  • 2 - Odległość hotelu - 20
  • 3 - Standard hotelu - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186 , 02-390 Warszawa, pok. 0.02..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186 , 02-390 Warszawa, pok. 0.02..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, udział tych środków w wartości zamówienia wynosi w 85% z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 09.01.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 25.03.2015 09:22
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności