Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-47/14

30-01-2015

Warszawa: Uaktualnienie ilości licencji (TRUE UP) do umowy Microsoft Enterprise nr 82/2013 wraz z usługą Software Assurance

Numer ogłoszenia: 21772 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia , ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 572 62 54, 22 572 62 51, faks 22 572 63 05.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uaktualnienie ilości licencji (TRUE UP) do umowy Microsoft Enterprise nr 82/2013 wraz z usługą Software Assurance.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest uaktualnienie ilości licencji (TRUE UP) wykazanych poniższej wraz z usługą Software Assurance na korzystanie z oprogramowania, będącego własnością Microsoft Corporation z siedzibą w Redmont, Washington 98052-6399 USA, na warunkach określonych w Umowie Microsoft Enterprise Nr 80E60078 z dnia 25.11.2005 r., (Rejestracja Microsoft Enterprise Nr 55241492 z dnia 06.08.2013 r.; umowa NFZ Nr 82/2013 z dnia 05.07.2013 r.) zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited B.V., spółką prawa irlandzkiego. 1.M6D-00005-ProDsktpwMDOP ALNG LicSA MVL 2.228-04437-SQLSvrStd ALNG LicSA MVL 3.P71-07280-WinSvrDataCtr ALNG LicSA MVL 2Proc 4.395-02504-ExchgSvrEnt ALNG LicSA MVL 5.H04-00232-SharePointSvr ALNG LicSA MVL 6.D87-01057-VisioPro ALNG LicSA MVL 7.6VC-01252-WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSA MVL UsrCAL 8.9ED-00071-VSPremwMSDN ALNG LicSA MVL Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne określone w załączniku nr 1 specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.77.10.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium musi być wniesione w wysokości 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 3.Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Jako termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 5.Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust 1, 1a i 2 ustawy. 6.Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 7.Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 nr 42, poz.275 ). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy wykażą się, że wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostawy licencji na oprogramowanie, każda o wartości przekraczającej 300.000,00 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 85
  • 2 - termin realizacji - 15

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa pok. 0.02.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa pok. 0.02.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Wytworzenie informacji: 13.02.2015
Publikacja informacji: 30.01.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 16.02.2015 15:08
Źródło: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności