Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 11/2018/GPF

13-02-2018

ZARZĄDZENIE NR 11/2018/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 13 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem Nr 30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 1/2018/GPF z dnia 16 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 31 w ust. 2 w pkt 18  lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne”;

2) w § 36 w ust. 2 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:
„33) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej – we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu.”;

3) w § 37 w ust. 2 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) sporządzanie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych przez Fundusz zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.”;

4) w § 38 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) rozpatrywanie odwołań i zażaleń, dotyczących kontroli, kierowanych do Prezesa Funduszu przez:

a) apteki, które zawarły umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego,
b) świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i na wystawianie recept na leki refundowane (kontrola ordynacji),
c) lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów oraz starszych felczerów, którzy przed dniem 1 stycznia 2017 r. posiadali umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne,
d) osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne;”;

5) w § 41 w ust. 2 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) realizacja obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej – we współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu.”.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 13.02.2018 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności