Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr SW/77/19 – zakończenie naboru

09-08-2019

Na stanowisku Młodszego Specjalisty w Sekcji Windykacji została zatrudniona Pani Anna Budnicka ze Stanisławowa Pierwszego. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru SW/77/19 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista w Sekcji Windykacji w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie windykacji należności wymagalnych Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Analiza terminowości rozliczania wierzytelności Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie finansowych skutków kontroli.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie i rozliczanie skutków finansowych wynikających z postępowań egzekucyjnych realizowanych na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych.

Wykształcenie:

 • Co najmniej średnie.

Wymagania konieczne:

 • Minimum 4- letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym.
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFICE.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W chwili podjęcia zatrudnienia pracownik powinien spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).  

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
      ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy
      zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich
      umów;
3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
      o działalności leczniczej;
4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,
5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową
      na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których
      mowa w pkt 2;
7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających
      więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż
      określone w pkt 6;
8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Umiejętności pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości.
 • Ukończone kursy, szkolenia z zakresu księgowości.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Dokładność i sumienność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Podpisany list motywacyjny i CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, rozumiane jako okresy pracy na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem.
 • Podpisaną zgodę kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru zamieszczonego na stronie Oddziału

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 24 sierpnia 2019 roku na adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 lub złożyć osobiście w kancelarii Oddziału przy ul. Chałubińskiego 8.

Na kopercie prosimy dopisać: Komisja Rekrutacyjna – rekrutacja nr SW/77/19.

Informacje telefoniczne pod nr 22 279 75 07

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzeniu testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 09.08.2019 15:19
Aktualizacja informacji: 02.12.2019 14:35
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności