Dla Świadczeniodawcy

Identyfikacja

Wzór tablicy informacyjnej do oznaczenia placówki.

Zgodnie z § 6 ust 3 umowy na  wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę NFZ przedstawia wzór informacji dla apteki i punktu aptecznego posiadających umowę z NFZ .

Podstawowe informacje

Sugerowana forma - nalepka na wewnętrznej powierzchni szyby.

Wymiary - 297 mm x 350 mm.

Tło - białe.

Kolor elementów - PANTONE DS 184-1U (CMYK 100, 100, 0, 0)

Informacja o umowie - Czcionka Arial bold  42 pt, odległość między wierszami: 56 pt.

Logo Narodowego Funduszu Zdrowia w różnych formatach.

Wzór tablicy dla świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ.

Podstawowe informacje o tablicy

Wymiary tablicy - 600 mm x 750 mm
Tło - białe
Kolor elementów - PANTONE DS 184-1U (CMYK 100, 100, 0, 0)
Nazwa świadczeniodawcy - Czcionka Arial bold 82 pt, odległość między wierszami: 98,4 pt.

W przypadkach gdy:

  • wielu świadczeniodawców mających podpisaną umowę z Funduszem mieści się w jednym budynku, dopuszcza się możliwość umieszczania informacji o wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, w ramach jednej tablicy, pod jednym, wspólnym logo NFZ (poniżej paska). Dopuszcza się przy tym stosowanie skrótów np. NZOZ Xyz w Krakowie.
  • brak jest miejsca na zainstalowanie pełnowymiarowej tablicy, dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiaru tablicy, pod warunkiem zachowania proporcji logo NFZ oraz czytelności tekstu, z zastrzeżeniem minimalnej szerokości tablicy np. 500 mm (ok. 17% różnicy w stosunku do wymiaru podstawowego).
  • świadczeniodawca udziela świadczeń w obiekcie zabytkowym, dopuszczalne jest wykonanie jej ze stali w kolorze srebrnym, pod warunkiem zachowania białego koloru tła dla logo NFZ (część tablicy ponad paskiem).

Opis budowy logo NFZ i zasad jego stosowania

Księga znaku NFZ