Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Oferty pracy

Postępowanie nr 14/2019

31-10-2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od referenta

do starszego specjalisty w Dziale Planowania, Analiz Ekonomicznych i Sprawozdawczości

w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Postępowanie nr 14/2019

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Sporządzanie załączników finansowych do umów/aneksów ze świadczeniodawcami, wynikających ze wzrostu/spadku wartości kontraktów, przesunięć pomiędzy zakresami, przesunięć pomiędzy umowami, cesji, rozwiązania umowy.
 2. Sporządzanie zestawień i tabel dotyczących ilości i wartości kontraktów zawieranych przez Oddział NFZ.
 3. Weryfikacja danych będących podstawą do sporządzania bieżących i okresowych sprawozdań i analiz.
 4. Opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału dotyczących poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych.
 5. Sporządzanie odpowiednich zestawień na potrzeby m.in. innych komórek organizacyjnych Oddziału NFZ, Rady Oddziału, Centrali NFZ oraz instytucji zewnętrznych.
 6. Przechowywanie i gromadzenie dokumentów związanych z pracą Działu.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub informatyczne.

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym, staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • na stanowisko starszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 4-letni staż pracy,
 • znajomość systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),
 • biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów z pakietu biurowego MS Office w szczególności MS Excel,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

   2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych przez kandydata, wynikających z przepisów prawa, jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak w przypadku przekazania, kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia wystawione przez pracodawców) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie – zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ, w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania.

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 15.11.2019 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 223

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego OW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Podmiot publikujący: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 31.10.2019 13:24
Aktualizacja informacji: 04.05.2020 12:53
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności