Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Oferty pracy

Postępowanie nr 5/2018

20-02-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Sekcji Zarządzania Procesem Kontroli w Wydziale Kontroli

(umowa na czas określony – w celu zastępstwa)

Postępowanie nr 5/2018

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Analizy baz danych w celu trafnego typowania obszarów oraz podmiotów do kontroli.
 2. Sporządzanie upoważnień do kontroli i prowadzenie rejestru upoważnień.
 3. Prowadzenie elektronicznego rejestru kontroli w formacie ustalonym przez Centralę NFZ oraz elektronicznie ewidencji kontroli – AP Kontrole.
 4. Nadzór nad agregowaniem dokumentacji z postępowań kontrolnych.
 5. Sporządzanie wymaganych sprawozdań okresowych do Centrali NFZ z działalności Wydziału Kontroli, wykonywanie bieżących analiz i sprawozdań.
 6. Sporządzanie wniosków o rozliczenie wyników kontroli, przekazywanie informacji o prowadzonych postępowaniach zgodnie z trybem rozliczania wyników finansowych kontroli.
 7. Sporządzanie bieżących dokumentów dotyczących przekazywania informacji o wynikach kontroli do organów założycielskich, o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych, terminach zakończenia prac nad protokołami kontroli i wystąpieniami pokontrolnymi.
 8. Udział w opracowywaniu projektu planów kontroli.
 9. Archiwizacja dokumentacji kontrolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Stała pomoc w problemach związanych z systemami informatycznymi ŚOW NFZ i oprogramowaniem MS Office dla pracowników Wydziału Kontroli w porozumieniu z Wydziałem Informatyki.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • umiejętność analiz baz danych,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.),
 • biegła znajomość obsługi komputera (bardzo dobra znajomość Excel, Acces),
 • umiejętność poprawnego redagowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność tworzenia zapytań SQL,
 • rzetelność, terminowość, komunikatywność,
 • jasny i precyzyjny sposób wyrażania myśli w formie pisemnej,
 • odporność na stres, praca pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2017 poz.1170 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawców ) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY Z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 06.03.2018 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 194

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 20.02.2018 15:00
Aktualizacja informacji: 11.07.2018 12:36
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności