Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Oferty pracy

Postępowanie nr 8/2018

10-04-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od referenta

do starszego specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

(umowa na czas określony – w celu zastępstwa)

Postępowanie nr 8/2018

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Obsługa informacyjna osób ubezpieczonych i uprawnionych w zakresie obowiązujących przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w państwach UE/EFTA.
 2. Obsługa informacyjna dotycząca zasad korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz korzystania ze świadczeń na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1491).
 3. Obsługa ubezpieczonych w zakresie wydawania EKUZ, formularzy serii E100 i dokumentów przenośnych SED zgodnie z obowiązującymi przepisami o koordynacji.
 4. Prowadzenie korespondencji z ubezpieczonymi, zakładami pracy, instytucjami łącznikowymi i instytucjami właściwymi państw UE/EFTA w sprawach związanych z przepisami o koordynacji.

 

Wykształcenie: wyższe.

 

Wymagania konieczne:

           

 • na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • na stanowisko starszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 4-letni staż pracy,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub innego języka obowiązującego w państwach UE/EFTA,
 • znajomość obsługi Microsoft, Excel,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.),
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.U.E. nr L 200/1 z 2004 r.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.U.E. nr L 284/1 z 2009 r.),
 • znajomość Decyzji S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Dz.U.U.E 2010/C106),
 • znajomość Decyzji S3 z dnia 12 czerwca 2009 r. określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A pkt 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (Dz.U.U.E. 2010/C106).

 

Wymagania pożądane:

 

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z interesantem,
 • dokładność, sumienność, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2017 poz.1170 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawców) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn.zm).’’

 

Zainteresowane osoby prosimy o:

 

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY Z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 24.04.2018 r.

 

Informacja telefoniczna: 41 36 46 194

 

Inne informacje:

 

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 10.04.2018 15:13
Aktualizacja informacji: 26.09.2018 10:07
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności