O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Referent w Delegaturze Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Radomiu (umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, pełny etat – 1 wakat)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili warunki formalne:

 • Dąbrowska-Sulej Joanna, Radom.
 • Wiśniewski Kamil, Radom.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Wydawania EKUZ i Certyfikatów tymczasowo je zastępujących.
 • Zawierania umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Potwierdzania profilu zaufanego.
 • Udzielania informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, leczeniu uzdrowiskowym, udzielonych świadczeniach oraz kosztach tych świadczeń, zasadach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia (w kraju oraz państwach UE).
 • Ewidencjonowania w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Wydawanych zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Weryfikacji i korygowania danych osób ubezpieczonych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
 • Współpracy z ZUS, KRUS, OPS oraz innymi instytucjami bądź osobami w zakresie spraw ubezpieczeniowych obsługi formularzy unijnych.
 • Weryfikacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Aktywne zachęcanie do korzystania z programów zdrowotnych i profilaktyki chorób.
 • Wsparcia klientów ze szczególnymi potrzebami.
 • Obsługa korespondencji w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).
 • Przygotowywanie i opracowywanie korespondencji wynikającej z zakresu realizowanych zadań.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: Co najmniej średnie
 • Lata pracy zawodowej:
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • (doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym nie jest wymagane).

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG)

 • Bardzo dobra pakietu Microsoft OFFICE (Word, Excel).
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 823, z późn. zm.).
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2023 r. poz. 823, z późn.zm.).
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2021 r. poz. 111,
   z póź.zm.).
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r.
   w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
  • Przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej
   w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii (Dz.Urz.UE.L2004 Nr

200 str.1).

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 22 279 75 07

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 16.01.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wejście od ulicy Chałubińskiego 8 lub przesłać na adres:

 

Mazowiecki oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8

00-613, Warszawa

(decyduje data wpływu do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy 2023/DelR/88

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 28.12.2023 11:30
Aktualizacja informacji: 18.01.2024 09:28
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty