O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Referent w Dziale Leczenia za Granicą w Wydziale Współpracy Międzynarodowej w Mazowieckim OW NFZ / umowa o pracę na 1,00 etat / umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Na stanowisku Starszy Referent w Dziale Leczenia za Granicą w Wydziale Współpracy Międzynarodowej została zatrudniona Pani Adrianna Woźniak z Warszawy.

Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniają wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Procedura naboru 2023/DLG/42  została zakończona.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • Rozpatrywanie wniosków o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów świadczeń udzielonych poza granicami kraju zgodnie z przepisami implementującymi dyrektywę transgraniczną oraz
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych zgodnie z art. 42d ustawy.
 • Wystawianie not księgowych z wykazem zrealizowanych kwot należnego zwrotu kosztów określonych w decyzjach wydawanych zgodnie z art. 42d ustawy.
 • Udzielanie świadczeniobiorcom informacji o zwrocie kosztów oraz trybie rozpatrywania i realizacji wniosków o zwrot kosztów.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: Co najmniej średnie
 • Lata pracy zawodowej:
  • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim, (doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym nie jest wymagane).
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft OFFICE (Word, Excel).
 • języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego – na poziomie komunikatywnym.

Znajomość przepisów prawa:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561, z późn. zm.).
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
 • Przepisów o koordynacji systemu zabezpieczeniaspołecznego w Unii Europejskiej w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii (Dz.Urz.UE.L2004 Nr 200 str.1).

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność formułowania pism.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (nr telefonu: 22 279 7507 )

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 5.06.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Chałubińskiego 8 (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Mazowiecki oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8

00-613, Warszawa

(decyduje data wpływu do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy 2023/DLG/42

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Sylwia Biczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 19.05.2023 12:30
Aktualizacja informacji: 22.08.2023 15:02
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty