O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Główny Specjalista /Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli I we Wrocławiu w Departamencie Kontroli (1 etat/umowa o pracę, lekarz)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Mateusz Spętany, Wrocław

GŁÓWNE ZADANIA:

 • udział w opracowywaniu projektu programu kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności;
 • współpraca z kontrolerami, kierownikiem zespołu kontrolującego;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli;
 • wykonywanie innych czynności - w szczególności badanie i ocena dokumentacji medycznej;
 • prowadzenie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561).

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne — lekarz;
 • na stanowisko głównego specjalisty minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2561);
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli (Zarządzenie Nr 60/2022/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz czynności sprawdzających (Zarządzenie Nr 15/2023/DK Prezesa NFZ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie czynności sprawdzających).

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; wymagane lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z póżn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r, poz. 1977 z późn. zm.);
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel);
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • zdolność przyswajania nowych informacji;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 14.02.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00-16.00) lub przesłać na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

z dopiskiem: oferta pracy DK/24/33

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Michał Różański
Publikacja informacji: 29.01.2024 14:00
Aktualizacja informacji: 27.02.2024 09:37
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty