O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XV w Poznaniu w Departamencie Kontroli (3 etaty, umowa o pracę, wykształcenie medyczne)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Kornelia Kosoń-Spayda, Poznań
 • Anna Pawińska, Poznań
 • Agnieszka Schultz, Gowarzewo

GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających przewidzianych dla Terenowego Wydziału Kontroli;
 • przygotowywanie korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami;
 • opracowywanie ankiet kierowanych do świadczeniobiorców;
 • udział w opracowywaniu dokumentów na potrzeby rozpatrzenia  odwołania od wyników kontroli i czynności sprawdzających;
 • realizacja zadań związanych z rozliczaniem wyników finansowych kontroli i czynności sprawdzających;
 • opracowywanie i przekazywanie wniosków z kontroli i czynności sprawdzających;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Funduszu.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe: medyczne;
 • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej, w tym 4 lata pracy w podmiocie leczniczym;
 • na stanowisko specjalisty minimum 3 lata pracy zawodowej, w tym 3 lata pracy w podmiocie leczniczym;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym dotyczących kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności Działu IIIA ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 poz. 146 z późn. zm.).​

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; wskazane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / aktualnym wyciągiem z CEIDG.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość MS Excel;
 • studia podyplomowe / kursy / szkolenia w zakresie zagadnień związanych z systemem opieki zdrowotnej, funkcjonowaniem podmiotów leczniczych;
 • doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z dokonywaniem ustaleń stanu faktycznego i ich opisywaniem;
 • dobra organizacja pracy i zarządzanie czasem;
 • umiejętność samodzielnego działania, w tym analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność;
 • otwartość na nowe zadania i poszukiwanie rozwiązań;
 • dokładność, rzetelność oraz terminowość;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 18.03.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DK/24/56

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Michał Różański
Publikacja informacji: 01.03.2024 11:25
Aktualizacja informacji: 26.03.2024 12:14
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty