O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Specjalista / Główny specjalista w Dziale Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej (1 etat, umowa o pracę)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Anna Chodacka, Grodzisk Mazowiecki

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu do następujących rodzajów świadczeń:
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne,
  • podstawowa opieka zdrowotna.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych niezbędnych w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pozostających we właściwości Działu.
 • Współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, z reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń w zakresie świadczeń pozostającym we właściwości Działu, celem weryfikacji i doskonalenia zasad zawierania umów oraz warunków wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Udział w opracowywaniu klinicznych wskaźników jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz dokonywanie oceny wpływu regulacji prawnych oraz przyjętego sposobu finansowania na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji działań związanych z przeprowadzaniem szczepień ochronnych.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pozostających we właściwości Działu, polegającego w szczególności na:
  • analizie problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu i świadczeniodawców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania,
  • ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad zawierania i wykonywania świadczeń oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad.
 • Merytoryczna odpowiedzialności za treść słowników Funduszu w zakresie właściwości rzeczowej Działu oraz za parametryzację warunków weryfikacji danych sprawozdawczych ze wskazaniem pozycji/ kodów słowników w zakresie zadań Działu.
 • Nadzór merytoryczny nad przetwarzaniem list podstawowej opieki zdrowotnej oraz centralną weryfikacją list podstawowej opieki zdrowotnej (CWPOZ).
 • Przygotowywanie wniosków o zlecenie dostosowania systemów informatycznych Funduszu w zakresie zadań Działu.
 • Nadzór nad realizacją zadań objętych zakresem działania Działu przez odpowiednie komórki organizacyjne w oddziałach wojewódzkich Funduszu.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie poprawy dostępności do świadczeń

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (zdrowie publiczne, medyczne),
 • lata pracy zawodowej:

stanowisko starszego specjalisty - minimum 4 lata pracy zawodowej,

stanowisko głównego specjalisty - minimum 5 lat pracy zawodowej,

 • prawo wykonywania zawodu – jeżeli dotyczy,
 • doświadczenie w:
 • pracy w administracji publicznej lub w jednostkach związanych z ochroną zdrowia,
 • zakresie stosowania przepisów prawa lub legislacji,
 • obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi,
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących funkcjonowania i zadań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej/świadectwem ukończenia szkoły średniej; wymagane lata pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność samodzielnej pracy, w tym pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań i pracy pod presją czasu,
 • umiejętność syntetycznego formułowania wniosków i podsumowań wyników analiz,
 • umiejętność swobodnego formułowania myśli i tworzenia projektów pism/ decyzji administracyjnych,
 • operatywność w działaniach i dyspozycyjność,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności MS Word i MS Excel) oraz opcjonalnie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EZD),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu,
 • rzetelność i terminowość,
 • duża odporność na stres,
 • znajomość ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.) w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 12.03.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DSOZ/24/52

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 26.02.2024 14:15
Aktualizacja informacji: 15.03.2024 08:32
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty