O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Sekcji Nadzoru nad Sprawozdawczością Elektroniczną w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej (1 etat / umowa o pracę)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Joanna Kaczor, Zalesie Górne
 • Anna Nowakowska, Łódź
 • Katarzyna Pilecka, Warszawa

GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z raportowaniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej przekazywanych do Funduszu przez świadczeniodawców;
 • opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców o zrealizowanych świadczeniach, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi właściwymi ds. walidacji i weryfikacji w oddziałach wojewódzkich  Funduszu w zakresie wdrażania i stosowania przez oddział wojewódzki reguł sprawdzających raporty sprawozdawcze;
 • przygotowywanie wniosków o zlecenie dostosowania systemów informatycznych Funduszu w zakresie walidacji i weryfikacji definiowanych centralnie
 • obsługa i parametryzacja systemu służącego rozliczeniom indywidualnym.                                                                                                                                        

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie;
 • Lata pracy zawodowej:

Stanowisko starszego specjalisty:

 • minimum 6 lat pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego, 
 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego;

Stanowisko głównego specjalisty:

 • minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego;
 • w przypadku posiadania wykształcenia średniego minimum 3-letnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia, preferowane doświadczenie w pracy w strukturach NFZ lub u świadczeniodawcy;
 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego minimum 2-letnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia, preferowane doświadczenie w pracy w strukturach NFZ lub u świadczeniodawcy;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook).

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub ukończenia szkoły średniej; wskazane w ogłoszeniu lata pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu /aktualnym wyciągiem z CEIDG.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień objętych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie działalności NFZ;
 • znajomość zasad sprawozdawania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • znajomość rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
 • umiejętności pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

 ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 15.03.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DSOZ/24/55

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Michał Różański
Publikacja informacji: 29.02.2024 09:10
Aktualizacja informacji: 25.03.2024 07:48
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty