O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Referent w Wydziale Organizacyjnym - pełny etat

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Decyzja o wyniku rekrutacji –ogłoszenienr Gdańsk/23/18

[Zanonimizowano]
Proces rekrutacji Gdańsk/23/18 został zakończony.


Ogłoszenie o zatrudnieniu – Gdańsk/23/18

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym.

    [ZANONIMIZOWANO]


GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotnie, tj.:
 • rozpatrywanie wniosków, zawieranie oraz ewidencjonowanie zawartych umów dobrowolnych,
 • prowadzenie rejestru umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • przygotowanie, do rozpatrzenia przez Dyrektora, wniosków w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia dotyczących zwolnienia z opłaty dodatkowej lub rozłożenia opłaty na raty,
 • współpraca z Wydziałem Księgowości (WK) w zakresie wpłaconych przez ubezpieczonych kwot wynikających z opłaty dobrowolnej.
 1. Przygotowywanie stanowisk do udzielania odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w rozpatrywanych sprawach związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym.
 2. Weryfikacja danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych w zakresie dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego osób ubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń oraz osób innych niż ubezpieczeni, na potrzeby komórek organizacyjnych.
 3. Weryfikacja poprawności wydanych przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej decyzji na podstawie art. 54 ustawy oraz ewidencjonowanie tych decyzji w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
 4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz pomimo braku ubezpieczenia zdrowotnego lub prawa do świadczeń.
 5. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 •  
 • Lata pracy zawodowej: przy wykształceniu średnim – 3 lata stażu pracy; przy wykształceniu wyższym nie jest wymagany staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziana praca z klientem i praca biurowa,
 • dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.,)
 • znajomość narzędzi pakietu MS Office, obsługa komputera i sprzętu biurowego,
 • organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, 
 • kreatywność, dokładność i sumienność,
 • elastyczność myślenia,
 • otwartość na zmiany,
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty:

 •  
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY  

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod nr telefonu: 58 75 12 730.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 05.06.2023 roku w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 15.30) lub przesłać na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148.

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy Gdańsk/23/18

Aplikuj

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Monika Skierka
Publikacja informacji: 16.05.2023 14:05
Aktualizacja informacji: 07.08.2023 12:09
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty