O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Unieważnienie naboru określonego w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy postępowanie nr Kielce/23/07 na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

 

Unieważniono nabór, gdyż żaden z kandydatów nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjny


GŁÓWNE ZADANIA:

WYMAGANIA:

Kierowanie pracą pionu mundurowego, zgodnie z ustalonym dla niego zakresem zadań, a w szczególności:

 • planowanie i organizacja pracy pionu mundurowego,
 • nadzór kierowniczy nad pracownikami pionu mundurowego,
 • planowanie i realizacja planu finansowego Oddziału Funduszu w zakresie świadczeń zdrowotnych, w  szczególności lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, transportu sanitarnego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć,
 • monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 • monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, transportu sanitarnego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć,
 • monitorowanie prawidłowości wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Oddział    Funduszu,
 • współpraca z pionem ekonomiczno-finansowym i medycznym, w zakresie projektowania i realizacji planu finansowego Oddziału Funduszu, rozliczeń umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, w tym w szczególności opracowywanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz sporządzanie stosownej dokumentacji dla Oddziału Funduszu,
 • reprezentowanie Oddziału Funduszu na podstawie udzielonych przez Prezesa Funduszu lub Dyrektora Oddziału Funduszu pełnomocnictw,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych, w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Oddziału Funduszu lub Centralę NFZ,
 • współpraca z komórkami/jednostkami właściwymi do spraw zdrowia w Ministerstwach Obrony Narodowej, Sprawiedliwości i ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii lub medycyny (preferowane medyczne),
 • minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w sektorze ochrony zdrowia, preferowane w instytucjach związanych z resortowymi systemami opieki zdrowotnej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 372 ze zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2053 ze zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1301),
 • znajomość ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1858 ze zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2055 ze zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 655),
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole i pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia i jasnego formułowania wniosków,
 • samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

Dodatkowym atutem będzie:

 • poświadczenie bezpieczeństwa oznaczone co najmniej klauzulą „tajne”, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub podmiotach, których przedmiotem działalności są zagadnienia związane z ochroną zdrowia/farmacją,
 • znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej, w tym na stanowisku kierowniczym,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów),
 • oświadczenie lustracyjne albo informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 w zw. z art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1633) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • oświadczenie albo informację, o której mowa powyżej należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszany

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail:

/ nr telefonu: 41 – 36 46 223

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 31.07.2023 roku w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9

z dopiskiem: oferta pracy Kielce/23/07

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Marzena Nosek
Publikacja informacji: 10.07.2023 14:50
Aktualizacja informacji: 29.05.2024 09:24
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty