O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

zastępca dyrektora do spraw służb mundurowych/ Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ/1 etat/powołanie

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

zastępca dyrektora do spraw służb mundurowych/

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

(nazwa stanowiska / komórka organizacyjna / nazwa Oddziału Wojewódzkiego)

 

(1 etat/powołanie)

(liczba etatów / forma zatrudnienia)

 

Numer ogłoszenia:  Łódź/23/26

Miejsce pracy Łódź

 

Termin składania ofert: 31.08.2023 r.

 

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • planowanie i organizacja pracy pionu mundurowego,
 • sprawowanie nadzoru kierowniczego nad pracownikami pionu mundurowego,
 • planowanie i realizacja planu finansowego Oddziału Funduszu w zakresie świadczeń zdrowotnych, w szczególności lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, transportu sanitarnego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć,
 • monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze świadczeniodawcami, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości lub minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 • monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, transportu sanitarnego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć,
 • współpraca z pionem ekonomiczno-finansowym i medycznym, w zakresie projektowania i realizacji planu finansowego Oddziału Funduszu, rozliczeń umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • koordynowanie i monitorowanie działań związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów, weteranów poszkodowanych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, uprawnionych żołnierzy lub pracowników wojska oraz osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 w związku z uprawnieniami wynikającymi z art. 24b, art.24c, art. 44 ust. 1 c, art. 47 ust. 2a oraz art. 57 ust. 2 pkt 13 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, w tym w szczególności opracowywanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz sporządzanie stosownej dokumentacji dla Oddziału Funduszu,
 • zapewnienie w Oddziale Funduszu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • zarządzanie projektami realizowanymi w komórkach organizacyjnych pionu mundurowego w oparciu o metodyką AGILE lub PRINCE2,
 • zapewnienie prawidłowej realizacji celów i zadań w zakresie pełnienia funkcji instytucji właściwej, miejsca zamieszkania i miejsca pobytu w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w tym rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym, realizowania spraw związanych ze stosowaniem zasad udzielania i finansowania rzeczowych świadczeń zdrowotnych określonych w konwencjach i porozumieniach międzynarodowych, prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z art. 42d oraz art. 42i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych,
 • reprezentowanie Oddziału Funduszu na podstawie udzielonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektora Oddziału Funduszu pełnomocnictw,
 • współpraca z komórkami/jednostkami właściwymi do spraw zdrowia w Ministerstwach Obrony Narodowej, Sprawiedliwości i ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie medycyny (preferowane), prawa lub ekonomii,
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w sektorze ochrony zdrowia, preferowane w instytucjach związanych z resortowymi systemami opieki zdrowotnej.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie:

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa oznaczonego co najmniej klauzulą „tajne”, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych;
 • posiadanie doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem w obszarze technologii informatycznych;
 • posiadanie kompetencji w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką AGILE lub PRINCE2.

Znajomość obowiązujących przepisów:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia Dz.Urz.UE.L2004.166.1 ze zm.;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dz.Urz.UE.L2009. 284.1 ze zm.;
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 88, str. 45 ze zm.
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, umiejętność pracy w zespole i pracy koncepcyjnej, umiejętność analitycznego myślenia i jasnego formułowania wniosków, umiejętność opracowywania tekstów, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

Cechy osobowościowe:

 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia oraz kompleksowego przewidywania skutków podejmowanych decyzji i działań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie prawo jazdy kat. B,
 • znajomość jednego z języków obcych UE.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołem pracowników,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów),
 • oświadczenie lustracyjne albo informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 w zw. Z art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1633) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
  oświadczenie albo informację, o której mowa powyżej należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: / nr telefonu: 42-275-40-60).

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 31.08.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Łódź, ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

z dopiskiem: oferta pracy Łódź/23/26.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Agnieszka Różycka
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 06.07.2023 14:55
Aktualizacja informacji: 06.07.2023 15:08
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty