Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-45/14

16-12-2014

Warszawa: Usługa szkoleniowa z kompetencji miękkich w ramach projektu systemowego Akademia NFZ oraz projektu Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej dla pracowników podmiotów leczniczych, mających podpisany kontrakt z NFZ oraz pracowników NFZ.

Numer ogłoszenia: 259769 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia , ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 572 62 54, 22 572 62 51, faks 22 572 63 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa z kompetencji miękkich w ramach projektu systemowego Akademia NFZ oraz projektu Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej dla pracowników podmiotów leczniczych, mających podpisany kontrakt z NFZ oraz pracowników NFZ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot zamówienia podzielono na 2 zakresy: Zakres A - Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej, Zakres B - Akademia NFZ. 1. Realizacja zamówienia w poszczególnych zakresach odbywać się będzie w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę z uwzględnieniem pkt 2 i 3 (poniżej) ZAKRES A - szkolenie w Warszawie (3 lutego 2015 r., 10 lutego 2015 r., 21 kwietnia 2015 r., 7 lipca 2015 r.), szkolenie we Wrocławiu (24 lutego 2015 r.), szkolenie w Katowicach (10 marca 2015 r., 12 maja 2015 r.), szkolenie w Krakowie (24 marca 2015 r., 9 czerwca 2015 r.) szkolenie w Rzeszowie (14 kwietnia 2015 r.), szkolenie w Szczecinie (23 czerwca 2015 r. ), ZAKRES B- szkolenie w Łodzi (20 i 21 stycznia 2015 r.), szkolenie w Katowicach (19 i 20 lutego 2015 r.), szkolenie w Warszawie (14 i 15 maja 2015 r), szkolenie w Poznaniu (19 i 20 marca 2015 r.), szkolenie w Krakowie (22 lub 23 kwietnia 2015 r.). 2. Szkolenia odbywać się będą wyłącznie w dni robocze od wtorku do czwartku. 3. W przypadku Zakresu A każde szkolenie będzie trwać 3 godziny zegarowe realizowane w 2 blokach przedzielonych 10-minutową przerwą. W każdym dniu szkolenia Zamawiający będzie realizował 2 szkolenia, każde w innej grupie uczestników, za wyjątkiem szkolenia organizowanego w Warszawie 7 lipca 2015 r., gdzie realizowany będzie tylko jeden blok szkoleniowy. W przypadku Zakresu B każde szkolenie będzie trwało 6 godzin zegarowych, przedzielonych przerwami. 4.W przypadku zakresu A Zamawiający planuje przeprowadzić 21 bloków szkoleniowych w 2015 r., natomiast w przypadku zakresu B Zamawiający planuje przeprowadzić 10 szkoleń w 2015 roku. 5.W przypadku Zakresu A dokładne adresy zostaną wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, natomiast temat szkolenia zostanie ustalony w uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia, w dniu szkolenia przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku Zakresu B dokładny adres i dzień zostaną wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W ZAKRESIE A i B Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie min. 10 usług szkoleniowych dla grup liczących każdorazowo, co najmniej 40 osób, w tym przynajmniej 2 szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zgodnie z ustawią z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie A Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 2 trenerami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1. z których każdy w okresie 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia (warsztaty, wykłady lub zajęcia dydaktyczne), łącznie trwające minimum 300 godzin zegarowych (tj. po 60 minut każda) obejmujących swym zakresem następującą tematykę łącznie: A. technik negocjacyjnych; B. technik radzenia sobie ze stresem; C. komunikacji interpersonalnej; oraz dysponują certyfikatami trenera. W zakresie B Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 4 trenerami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 1. w tym przynajmniej 2 trenerów, z których każdy w okresie 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia (warsztaty, wykłady lub zajęcia dydaktyczne), łącznie trwające minimum 100 godzin zegarowych (tj. po 60 minut każda) obejmujących swym zakresem następującą tematykę przynajmniej z dwóch poniższych zakresów: A. technik negocjacyjnych; B. technik radzenia sobie ze stresem; C. komunikacji interpersonalnej. 2. w tym przynajmniej 2 trenerów, z których każdy w okresie 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia (warsztaty, wykłady lub zajęcia dydaktyczne), łącznie trwające minimum 300 godzin zegarowych (tj. po 60 minut każda) obejmujących swym zakresem następującą tematykę łącznie: A. technik negocjacyjnych; B. technik radzenia sobie ze stresem; C. komunikacji interpersonalnej; oraz dysponują certyfikatami trenera. Trenerzy wskazani do spełniania warunków w pkt 5.3.1. Specyfikacji Zakres B, nie mogą być również wykazywani jako osoby spełniającej warunek w pkt 5.3.2 Specyfikacji Zakres B.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie - 40

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa pokój 0.02.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, udział tych środków w wartości zamówienia wynosi w 85% z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 16.12.2014 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności