Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Oferty pracy

Postępowanie nr 24/2018

02-10-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce

  

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od referenta do specjalisty

w Dziale Rozliczania Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Postępowanie nr 24/2018

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

1. Prowadzenie sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, w tym:

a) prowadzenie terminarza spotkań Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych,

b) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Oddziału.

2. Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z korespondencją odebraną z Sekretariatu Dyrektora Oddziału i Kancelarii Ogólnej:

a) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do pionu ekonomiczno-finansowego,

b) przekazywanie korespondencji do komórek z pionu ekonomiczno-finansowego.

3. Nadzór nad dokumentacją powstającą na danym stanowisku pracy.

4. Realizacja zadań z zakresu rozliczania umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundację.

5. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym, staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, dobra znajomość programów w tym głównie pakietu MS Office, szczególnie MS Word oraz MS Excel),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism.

 Wymagania pożądane:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dokładność i obowiązkowość.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2017 poz.1170 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych przez kandydata, wynikających z przepisów prawa, jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak w przypadku przekazania, kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia wystawione przez pracodawców) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/456/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ, w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania.

Zainteresowane osoby prosimy o:

 •  przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 16.10.2018 r.

 Informacja telefoniczna: 41 36 46 223

 Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego OW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 02.10.2018 13:09
Aktualizacja informacji: 21.03.2019 11:19
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności